Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11b (2009) Trang: 268-277
Tải về

ABSTRACT

Project was performed to find favorable humidity and Benomyl concentration without some alterring characteristics of Sanh King mandarin, Đuong mandarin and NamRoi pomelo fruit postharvest. Experiments were performed on the basis of a Completely Randomized Design, two factor: (1) humidities (75 3%, 85 2% và 99 1) at 200C temperature; (2) concentrations of Benomyl (0 ppm and 1000 ppm), six treatments and six replication. Results showed that: Benomyl had no effect on some characteristics of Sanh King mandarin fruit postharvest. Storage Sanh King mandarin fruit at relative humidity 99 1% and at 200C temperature resulted good. Storage affter 7 weeks (Sanh King mandarin), affter 30 days (Đuong mandarin) and affter 12 weeks (andNam Roi pomelo) treatment, fruit had no infection observed and peel colorwas changed to green yellow. Fruit weight loss ratio was low, TSS and vitamin C content on juice fruit were almost stable to throughout the posthartvest storage time.

Keywords: relative humidity, 20oC temperature, Benomyl, postharvest, citrus

Title: Effect of relative humidity at 20oC temperature and Benomyl concentration at postharvest storage characteristics of Sanh King mandarin, Đuong mandarin andNam Roi pomelo fruit

TóM TắT

Đề tài được thực hiện nhằm tìm ẩm độ thích hợp và hiệu quả của Benomyl không làm thay đổi các đặc tính trái cam Sành, trái quýt Đường và trái bưởi Năm Roi sau thu hoạch. Đề tài gồm 3 thí nghiệm, mỗi thí nghiệm được bố trí theo thể thức thừa số hoàn toàn ngẫu nhiên, hai nhân tố: (1) ẩm độ (75 3%, 85 2% và 99 1%) ở nhiệt độ 200C; (2) Benomyl (0 ppm và 1000 ppm) với 6 nghiệm thức và 6 lần lặp lại. Kết quả ghi nhận được như sau: Benomyl không ảnh hưởng đến các đặc tính của trái cam Sành, trái quýt Đường và trái bưởi Năm Roi sau thu hoạch. Tồn trữ trái ở ẩm độ 99 1% và nhiệt độ 200C cho kết quả tốt. ở trái cam Sành, tồn trữ đến tuần thứ 7; ở trái quýt Đường, tồn trữ đến ngày thứ 30 và ở trái bưởi Năm Roi, tồn trữ đến tuần thứ 12: không bị thiệt hại do bệnh và màu vỏ bắt đầu chuyển sang xanh vàng. Tỷ lệ hao hụt trọng lượng rất thấp, độ Brix và hàm lượng vitamin C dịch trái của 3 loại trái luôn ở mức ổn định trong suốt thời gian tồn trữ.

Từ khóa: ẩm độ không khí, nhiệt độ 20oC, Benomyl, sau thu hoạch, đặc tính

Các bài báo khác
Số 11b (2009) Trang: 42-50
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 58-67
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 68-75
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 71-79
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 9-17
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...