Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11b (2009) Trang: 42-50
Tải về

ABSTRACT

The main objective of this study is to determine the effectiveness of treated intervals and concentrations of Carbendazim on postharvest diseases in Chau Nghe mangoes with fungicide residue doses in fruits below the maximum limitation. The experiments was carried out in randomized complete design with 2 factors: the treated interval and Carbendazim concentration, 4 replications and 9 treatments with combinations of 3 treatment intervals (7 days, 3 days before harvesting and dipping fruits immediately after harvesting) and 3 Carbendazim concentrations (0 ppm, 500 ppm, 1000 ppm). Results showed that: spraying Carbendazim (500 ppm) 3 days before harvesting restricted appearance of diseases in Chau Nghe mango fruits. All treatments Carbendazim residue in Chau Nghe mango fruits is very low (3,8-152,8 àg/kg), below the maximum residue limitation of FAO in 2008.

Keywords: mango, Carbendazim, posthavest diseases

Title: Effect of Carbendazim treated pre and post-harvest on appearance of posthavest diseases of Chau Nghe mango in Cang Long district, Tra Vinh province

TóM TắT

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định thời điểm và nồng độ xử lý Carbendazim có hiệu quả trong việc phòng trừ nấm bệnh sau thu hoạch trên trái xoài Châu Nghệ nhưng có dư lượng thuốc trong trái dưới ngưỡng cho phép. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 2 nhân tố là thời điểm xử lý và nồng độ xử lý với 4 lần lặp lại gồm 9 nghiệm thức là sự tổ hợp của 3 thời điểm xử lý (3 ngày, 7 ngày trước khi thu hoạch và ngâm trái ngay sau khi thu hoạch) và 3 nồng độ Carbendazim (0 ppm, 500 ppm, 1000 ppm). Kết quả cho thấy: phun Carbendazim (500 ppm) 3 ngày trước khi thu hoạch làm hạn chế sự xuất hiện bệnh trên trái xoài Châu Nghệ. Dư lượng Carbendazim trong trái xoài Châu Nghệ sau khi thu hoạch rất thấp (3,8-152,8 àg/kg) dưới ngưỡng cho phép của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc.

Từ khóa: xoài, Carbendazim, bệnh sau thu hoạch

Các bài báo khác
Số 11b (2009) Trang: 268-277
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 58-67
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 68-75
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 71-79
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 9-17
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...