Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 67-74
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 20 Jul 2017
Revised 20 Sep 2017

Accepted 30 Mar 2018

 

The research was carried out from May 2016 to June 2017 to study the situation of education activities on environment in primary schools. The research focuses on education managers, teachers and students’ parents. Results showed that most of teachers and students’ parents agree that environmental education activities for primary students have positive impacts on raising students’ awareness on environment and environmental protection. Besides, these activites receive huge support from schools’ directorate including providing related teaching materials, budget and delegating teachers to join these activities. However, one of the major issues is that there is not enough budget invested in the two most popular activities which are adding environmental topics in science subjects and organizing extra-curricular activities. To enhance the activities' quality, based on the results, some suggestions were proposed such as enhancing the engagement of education government bodies, investing more budget for the activities.

Keywords

Environmental education, Hau Giang province, primary school, rural area

Cited as: Liem, L.T.T., Nhan, P.N. and Trang, P.K., 2018. Research on situation of environmental education for primary students in rural areas of Hau Giang province. Can Tho University Journal of Science. 54(2): 67-74.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 161-167
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 187-194
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 63-69
Tải về
February 24-25, 2022, Ankara Turkey (2022) Trang: 342-353
Tạp chí: 2. Baskent International Conference on Multidisciplinary Studies
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, TP. Bến Tre, Bến Tre (2020) Trang: 96-107
Tạp chí: Hội thảo Khoa học: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre
December, 2018 (2018) Trang: 343-350
Tạp chí: The 1st International Conference on Commerce and Distribution
ISBN: 978-604-60-0000-0 (2018) Trang: 654-658
Tạp chí: Phát triển KInh tế - Xã hội Vùng Tây Nguyên Lần II Năm 2018
(2016) Trang: 155-160
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời Hội nhập, Hòa An, ngày 30/12/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...