Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 63-69
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 16 Jan 2018
Revised 05 Mar 2018

Accepted 30 Nov 2018

 

The research carried out from May 2016 to June 2017 is to indentify factors affecting the results of environmental education through extra-curricular activities organized by community resources. The participants were 50 teachers and 30 parents of students from 10 primary schools in Hau Giang province’s rural areas. Sociological survey method was used in the research. Primary data were used in the binary logistic regression model, in which dependent variable Y indicated the impacts of environmental education through extra-curricular activities organized by community resources. Independent variables of X include: X1: Equipment; X2: Documents; X3: Students’ age; X4: Budget. The equation of this model is: Loge P(Y=1)/P(Y=0) = -5.933 + 2.840X1 + 3.319X2 + 2.729X3 + 3.582X4. Besides, a summary of options (%) and a band score (scale from 0 to 10) were used to evaluate the impacts of factors that affect the results of these environmental education activities. Results of analyzing important factors are as following: support from primary schools and student’s parents to extra curricular activities for environmental education; requirements of teaching environmental education contents; suitable time for educational activities and solutions to draw attention from parents to the environment education activities.

Keywords

Community resources, environmental education, extra-curricular education, Hau Giang province, rural area

Cited as: Liem, L.T.T., 2018. Research on environmental education through extra-curricular activities organized by community resources for primary students in rural areas of Hau Giang province. Can Tho University Journal of Science. 54(8): 63-69.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 161-167
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 187-194
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 67-74
Tải về
February 24-25, 2022, Ankara Turkey (2022) Trang: 342-353
Tạp chí: 2. Baskent International Conference on Multidisciplinary Studies
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, TP. Bến Tre, Bến Tre (2020) Trang: 96-107
Tạp chí: Hội thảo Khoa học: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre
December, 2018 (2018) Trang: 343-350
Tạp chí: The 1st International Conference on Commerce and Distribution
ISBN: 978-604-60-0000-0 (2018) Trang: 654-658
Tạp chí: Phát triển KInh tế - Xã hội Vùng Tây Nguyên Lần II Năm 2018
(2016) Trang: 155-160
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời Hội nhập, Hòa An, ngày 30/12/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...