Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 187-194
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/10/2019

Ngày nhận bài sửa: 13/12/2019

Ngày duyệt đăng: 28/02/2020

 

Title:

Situation and proposals to enhance the outcomes of applying information technology in teaching – A case study of some primary schools in Can Tho City

Từ khóa:

Giáo viên tiểu học, hoạt động dạy học, thành phố Cần Thơ, trường tiểu học, ứng dụng công nghệ thông tin

Keywords:

Can Tho City, information technology application, primary school, primary school teacher, teaching activity

ABSTRACT

The study was conducted to assess the current status of the information technology application in teaching activities of primary teachers, analyze the factors affecting the effectiveness of the application, and propose solutions to improve the application efficiency at some primary schools in  Can Tho City. The method of sociological research through interviewing by the questionnaire and the scoring method was used. Primary data were collected by a non-probability sampling method for selecting teachers and random method for choosing participating schools in the study. The binary regression model was selected to determine the impact factors based on data resources from 60 teachers of 12 elementary schools in Ninh Kieu, Cai Rang, and Phong Dien districts. The results showed that the effectiveness of the binary regression model depends on two factors including advanced software using skills and teachers' attitudes about information technology application in teaching activities. Regarding evaluation of teachers, nine solutions had been suggested. In particular, the two solutions with the highest average score included teachers should equip a personal computer for themselves and the school directorates should equip the audiovisual systems for each classroom.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động giảng dạy của giáo viên (GV) tiểu học, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng tại một số trường tiểu học ở thành phố Cần Thơ. Phương pháp nghiên cứu xã hội học thông qua phỏng vấn bằng bảng hỏi và phương pháp cho điểm đã được sử dụng. Số liệu sơ cấp được thu thập bằng phương pháp chọn mẫu phi xác suất đối với GV và lựa chọn ngẫu nhiên các trường tham gia nghiên cứu. Mô hình hồi quy nhị phân đã được lựa chọn để xác định yếu tố tác động, dựa trên dữ liệu từ 60 GV thuộc 12 trường tiểu học ở quận Ninh Kiều, quận Cái Răng và huyện Phong Điền. Theo kết quả nghiên cứu, hiệu quả ứng dụng mô hình phụ thuộc vào hai yếu tố bao gồm: kỹ năng sử dụng các phần mềm nâng cao và quan điểm của GV về việc ứng dụng CNTT trong dạy học. Kết quả đánh giá từ GV cũng đã đề xuất được chín nhóm giải pháp. Trong đó, hai giải pháp có điểm trung bình cao nhất bao gồm: mỗi GV nên tự trang bị máy tính cá nhân và nhà trường trang bị hệ thống âm thanh, trình chiếu tại các phòng học.

Trích dẫn: Lê Trần Thanh Liêm, Sử Kim Anh, Cao Hoàng Tiến, Nguyễn Thị Bạch Kim và Nguyễn Tí Hon, 2020. Hiện trạng và giải pháp nâng cao ứng dụng phương tiện công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học của giáo viên - Nghiên cứu tại một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(1C): 187-194.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 161-167
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 63-69
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 67-74
Tải về
February 24-25, 2022, Ankara Turkey (2022) Trang: 342-353
Tạp chí: 2. Baskent International Conference on Multidisciplinary Studies
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, TP. Bến Tre, Bến Tre (2020) Trang: 96-107
Tạp chí: Hội thảo Khoa học: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre
December, 2018 (2018) Trang: 343-350
Tạp chí: The 1st International Conference on Commerce and Distribution
ISBN: 978-604-60-0000-0 (2018) Trang: 654-658
Tạp chí: Phát triển KInh tế - Xã hội Vùng Tây Nguyên Lần II Năm 2018
(2016) Trang: 155-160
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời Hội nhập, Hòa An, ngày 30/12/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...