Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 161-167
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 19/02/2020

Ngày nhận bài sửa: 24/03/2020

Ngày duyệt đăng: 29/04/2020

 

Title:

Factors affecting household’s application of rooftop solar power systems in Ca Mau province

Từ khóa:

Cà Mau, hệ thống điện năng lượng mặt trời, hộ gia đình, khu vực thị tứ

Keywords:

Ca Mau, household, solar power system, town area

ABSTRACT

The study was conducted from May 2018 to August 2019 in some town areas of Ca Mau province. The current status of some kinds of energy consumption and factors affecting the decision to install the solar photovoltaic system on the house rooftop of above-average income households have been analyzed. The study was conducted through awareness-enhancing training activities and interviewing 120 households. In particular, households with main sources of livelihood were shrimp farming, crab farming or shrimp - crab farming system accounting for the highest proportion (55%). All of 120 households have a monthly income of over 1.5 million VND, in which a proportion of over 12 million VND accounts for 6%. The research results show that grid electricity, industrial gas, and petroleum are the main sources of consumed energy. In addition, the results from the Binary Logistic regression model discovered four factors that influenced the decision on installing solar power systems on the house rooftop. They include installation and repair costs, warranty and customer care, environmentally friendly in product use, and diversity of local photovoltaic supply businesses.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện từ 5/2018 đến tháng 8/2019 tại một số khu vực thị tứ của tỉnh Cà Mau. Hiện trạng tiêu dùng các loại hình năng lượng và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời (NLMT) trên mái nhà của hộ gia đình có mức thu nhập trên trung bình đã được phân tích. Nghiên cứu được thực hiện thông qua hoạt động tập huấn nâng cao nhận thức và phỏng vấn 120 hộ gia đình. Trong đó, hộ có hoạt động sinh kế chính như: nuôi tôm, cua hoặc tôm – cua kết hợp chiếm tỉ trọng cao nhất (55%). Tất cả 120 hộ đều có thu thập bình quân trên 1,5 triệu đồng/người/tháng, trong đó tỉ lệ trên 12 triệu đồng chiếm 6%. Kết quả nghiên cứu cho thấy, điện lưới, xăng và gas công nghiệp là các loại hình năng lượng được tiêu dùng nhiều nhất. Bên cạnh đó, kết quả từ mô hình hồi quy Binary Logistic đã khám phá 4 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lắp đặt hệ thống điện NLMT trên mái nhà của hộ gia đình. Các yếu tố này bao gồm: chi phí lắp đặt và sửa chữa, chế độ bảo hành và chăm sóc khách hàng, sự thân thiện môi trường khi sử dụng sản phẩm, sự đa dạng các doanh nghiệp cung ứng tại địa phương.

Trích dẫn: Lê Trần Thanh Liêm và Phạm Ngọc Nhàn, 2020. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng mô hình điện năng lượng mặt trời trên mái nhà của hộ gia đình tại Cà Mau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(2C): 161-167.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 187-194
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 63-69
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 67-74
Tải về
February 24-25, 2022, Ankara Turkey (2022) Trang: 342-353
Tạp chí: 2. Baskent International Conference on Multidisciplinary Studies
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, TP. Bến Tre, Bến Tre (2020) Trang: 96-107
Tạp chí: Hội thảo Khoa học: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre
December, 2018 (2018) Trang: 343-350
Tạp chí: The 1st International Conference on Commerce and Distribution
ISBN: 978-604-60-0000-0 (2018) Trang: 654-658
Tạp chí: Phát triển KInh tế - Xã hội Vùng Tây Nguyên Lần II Năm 2018
(2016) Trang: 155-160
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời Hội nhập, Hòa An, ngày 30/12/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...