Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 89-99
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 08/06/2018

Ngày nhận bài sửa: 03/08/2018

Ngày duyệt đăng: 27/02/2019

 

Title:

Factors affecting employer satisfaction on the quality of Information Science graduates in Can Tho University

Từ khóa:

Nhà tuyển dụng, nhân tố ảnh hưởng, sự hài lòng, Thông tin học, Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Cần Thơ

Keywords:

Employer satisfaction, impacting factors, Information Science, Library and Information

         

ABSTRACT

This paper is to report on employers’ comments and the factors influencing employer satisfaction about the quality of Information Science graduates in Can Tho University. Based on conceptual framework of ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) program assessment, this research was conducted using an integrated approach including a survey of 53 employers and an interview of 20 library and information leaders who recruited Information Science graduates. Three factors influencing employer satisfaction identified are professional skills, attitudes and knowledge. The study gives rise to suggestions of how to increase employer satisfaction and quality of Information Science training outputs. Findings not only help improve the quality of education but also contribute to enriching reference resources for the library and information training units of the country.

TÓM TẮT

Bài nghiên cứu trình bày mức độ hài lòng và các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Thông tin học Trường Đại học Cần Thơ. Dựa trên các cơ sở các khái niệm, các văn bản pháp quy của Nhà nước về chất lượng đào tạo và Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo và Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của mạng lưới các trường đại học hàng đầu Đông Nam Á (AUN-QA), nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp nghiên cứu hỗn hợp (kết hợp khảo sát 53 nhà tuyển dụng và phỏng vấn 20 lãnh đạo các đơn vị có tuyển sinh viên làm việc đúng chuyên ngành). Nghiên cứu đã xác định 3 nhân tố có ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng. Đó là kỹ năng nghề nghiệp, thái độ, và kiến thức. Nghiên cứu đã đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao mức độ hài lòng và chất lượng đào tạo ngành Thông tin học Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu không những cần thiết cho riêng Trường Đại học Cần Thơ mà còn là cơ sở tham khảo hữu ích cho các đơn vị có đào tạo ngành Thông tin – Thư viện trong cả nước.

Trích dẫn: Huỳnh Thị Trang, 2019. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp ngành Thông tin học Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1C): 89-99.

Các bài báo khác
(2021) Trang: 1-12
Tạp chí: The 2nd International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering (ICoISSEE) August 07th in Bandung, Indonesia
4 (2021) Trang: 14-21
Tạp chí: International Journal of Science and Management Studies
4 (2021) Trang: 82-92
Tạp chí: International Journal of Science and Management Studies
8 (2019) Trang: 215-226
Tạp chí: International Journal of Innovative Research and Development
3 (2020) Trang: 83-90
Tạp chí: International Journal of Science and Management Studies
(2019) Trang: 10-23
Tạp chí: The 15th International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation 2019, London, 26-27 October
Trong Nguyễn Hoàng Sơn (2019) Trang: 369-376
Tạp chí: Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp – Thư viện
Trong: Nguyễn Hoàng Sơn (chủ biên) (2018) Trang: 568-578
Tạp chí: Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người
The Palgrave Handbook of Leadership in Transforming Asia (2017) Trang: 381-396
Tạp chí: SpringerLink
3(4) (2016) Trang: 161-165
Tạp chí: Journal of Management and Research Analysis
118(7/8) (2017) Trang: 354-363
Tạp chí: Information and Learning Science
2(8) (2017) Trang: 71-83
Tạp chí: European Journal of Social Sciences Studies
117 (2016) Trang: 756-767
Tạp chí: New Library World
(2015) Trang: 49-59
Tạp chí: The 16th Congress of Southeast Asian librarians meeting and general conference (CONSAL XVI), Bangkok, Thailand, 10-13 June 2015
PGS. Ts Trần Thị Quý (2014) Trang: 298-307
Tạp chí: Trong: Hoạt động Thông tin - Thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam: Sách chuyên khảo
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...