Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2019) Trang: 215-226
Tạp chí: International Journal of Innovative Research and Development
Liên kết:

This study is aimed at identifying the impacting factors on student volunteers at an academic library in the Mekong Delta, Vietnam. Underpinned by the conceptual framework of volunteer and volunteering defined by Wilson (2000), the study was carried out using quantitative methods. Through emails and in-person meetings, a survey questionnaire was delivered to all volunteers in the LRC. There were 100 responses which reach the ideal samples as noted by Hair and his colleagues (2009). Data collected in this study were analyzed using SPSS with Cronbach’s Alpha, Exploratory Factor Analysis and multivariate regression to determine factors influencing students' decisions and their impacting level to volunteer at the library. Research findings indicate two factors influencing on student volunteering are experiences and relationships. An evaluation research on quality of student volunteering will be proposed to further research, so as to get further information about how productively the student volunteers can support their library. This study fills the gap by examining the impacting factors on volunteering that benefits the LRC and volunteering students. As a result of this influence, students are expected to know more about benefits and responsibilities of volunteering at the library, thereby obtaining greater experience, communication ability and confidence in their future work and life. This research contributes to literature about impacting factors on the student volunteers at the academic library in an Asian country context, which has not been discussed so far. It also provides possible solutions to attract and retain the student force for the library functions.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 89-99
Tải về
3 (2020) Trang: 83-90
Tạp chí: International Journal of Science and Management Studies
(2019) Trang: 10-23
Tạp chí: The 15th International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation 2019, London, 26-27 October
Trong Nguyễn Hoàng Sơn (2019) Trang: 369-376
Tạp chí: Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp – Thư viện
Trong: Nguyễn Hoàng Sơn (chủ biên) (2018) Trang: 568-578
Tạp chí: Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu - Con người
The Palgrave Handbook of Leadership in Transforming Asia (2017) Trang: 381-396
Tạp chí: SpringerLink
3(4) (2016) Trang: 161-165
Tạp chí: Journal of Management and Research Analysis
118(7/8) (2017) Trang: 354-363
Tạp chí: Information and Learning Science
2(8) (2017) Trang: 71-83
Tạp chí: European Journal of Social Sciences Studies
117 (2016) Trang: 756-767
Tạp chí: New Library World
(2015) Trang: 49-59
Tạp chí: The 16th Congress of Southeast Asian librarians meeting and general conference (CONSAL XVI), Bangkok, Thailand, 10-13 June 2015
PGS. Ts Trần Thị Quý (2014) Trang: 298-307
Tạp chí: Trong: Hoạt động Thông tin - Thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam: Sách chuyên khảo
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...