Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 223-228
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/08/2017

Ngày nhận bài sửa: 15/09/2017

Ngày duyệt đăng: 28/04/2018

 

Title:

The problem of agricultural economy of Chau Doc province in the early 20th century

Từ khóa:

Đồn điền, điền chủ, kinh tế nông nghiệp, nhân công, sở hữu ruộng đất, tỉnh Châu Đốc

Keywords:

Agriculture-based economy, Chau Doc province, labor, land ownership, plantation

ABSTRACT

Chau Doc province was established according to the decree of the Governor of Indochina - Paul Doumer on December 20th, 1899. The natural conditions and society in Chau Doc were very distinct and complex. In consequence, the reclaiming situation, land ownership, and agricultural activity fluctuated constantly from different angles such as cultivated area, productivity, labor, the number of cattle, rice export and so on. The focus of this paper is on analyzing and evaluating such situations and roles of agricultural economy of Chau Doc in the southwest region during the first half of the 20th century

TÓM TẮT

Tỉnh Châu Đốc là một trong các tỉnh thuộc miền Tây Nam Kỳ được thành lập theo Nghị định của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer ngày 20/12/1899. Điều kiện tự nhiên, xã hội ở đây rất đặc biệt và phức tạp. Vì vậy, tình hình khẩn hoang, sở hữu ruộng đất, hoạt động kinh tế nông nghiệp luôn có những biến động liên tục dưới nhiều góc độ như diện tích canh tác, năng suất, nhân công, số lượng trâu bò, xuất khẩu lúa gạo...Bài viết này sẽ phân tích và đánh giá những vấn đề trên, cũng như vai trò kinh tế của tỉnh Châu Đốc đối với miền Tây Nam Kỳ trong giai đoạn nửa đầu thế kỉ XX.

Trích dẫn: Trần Minh Thuận, 2018. Vấn đề kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Châu Đốc nửa đầu thế kỉ XX. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(3C): 223-228.

Các bài báo khác
787-604-62-9976-9 (2017) Trang: 559 - 611
Tạp chí: Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên môn lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chowng trình, sachsgiaos khoa. Tổ chức tại Hà Nội, tháng 12 năm 2017
478 (2016) Trang: 24-27
Tạp chí: Xưa và Nay
9786049199479 (2017) Trang: 20-32
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Cần Thơ
1 (2013) Trang: 285
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào itạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
1 (2013) Trang: 295
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào itạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...