Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
9786049199479 (2017) Trang: 20-32
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Cần Thơ
Liên kết:

Sau Hiệp ước Giáp Tuất (1874), Nam Kỳ chính thức trở thành đất của Pháp. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897), thực dân Pháp đã tiến hành quy hoạch và đào kinh xáng trên khắp miền Tây Nam Kỳ, hệ thống kinh đào ban đầu chủ yếu yếu phục vụ cho quân sự nhằm trấn áp các cuộc khởi nghĩa, sau đó là khai thác kinh tế. Kinh đào đã làm cho kinh tế khu vực này có điều kiện phát triển nhanh chóng. Bên cạnh đó, sự giao lưu và tiếp xúc văn hóa với phương Tây cũng diễn ra mạnh mẽ. Điều này đã góp phần làm thay đổi mô thức văn hóa cổ truyền của cư dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ngày nay, hệ thống kinh đào xưa vẫn còn đóng góp những giá trị quan trọng cho sự phát triển kinh tế và văn hóa của miền Tây trong những năm đầu của thế kỉ XXI.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 223-228
Tải về
787-604-62-9976-9 (2017) Trang: 559 - 611
Tạp chí: Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên môn lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chowng trình, sachsgiaos khoa. Tổ chức tại Hà Nội, tháng 12 năm 2017
478 (2016) Trang: 24-27
Tạp chí: Xưa và Nay
1 (2013) Trang: 295
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào itạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
1 (2013) Trang: 285
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào itạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...