Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 29 (2013) Trang: 47-51
Tác giả: Trần Văn Minh
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 30/08/2013

Ngày chấp nhận: 25/12/2013

 

Title:

About naming the characters in the short story "The boat far out" of Nguyen Minh Chau

Từ khóa:

Thi pháp học, nhân vật, hiệu quả thẩm mỹ, tượng trưng, thời hậu chiến

Keywords:

Poetics, character, aesthetic effect, represents, the post-war period

ABSTRACT

Nguyen Minh Chau, a well-recognized writer, is in a leading position in the prose of Vietnamese modern liturature. His work spans over two periods: before and after 1975. If his work during the war brought bold trend epic and romantic inspiration, as in   Soldiers? Footprints, Different Airspaces, artistic conception of human reality in his works after 1075 has been a significant change. The short story The boat far out is typical of these changes. From the perspective of poetics, this article focused on
how Nguyen Minh Chau named the characters, contributing to firm understanding of the value of the work.

TóM TắT

Nguyễn Minh Châu là nhà văn đã xác lập được một vị trí hàng đầu trong nền văn xuôi Việt Nam hiện đại. Sáng tác của ông trải dài qua hai thời kỳ: trước và sau 1975. Nếu trong giai đoạn chiến tranh cách mạng, sáng tác của ông mang đậm khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn (thể hiện qua các tác phẩm tiêu biểu như tiểu thuyết Dấu chân người lính, tập truyện ngắn Những vùng trời khác nhau,...) thì từ sau 1975, quan niệm nghệ thuật về hiện thực và con người đã có sự thay đổi rõ rệt. Truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa tiêu biểu cho những thay đổi ấy. Từ góc nhìn của thi pháp học, bài viết này tập trung nghiên cứu cách thức nhà văn Nguyễn Minh Châu đặt tên các nhân vật; góp phần khẳng định giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.

Các bài báo khác
Số 08 (2007) Trang: 6-15
Tác giả: Trần Văn Minh
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 71-75
Tác giả: Trần Văn Minh
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 72-78
Tác giả: Trần Văn Minh
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 92-96
Tác giả: Trần Văn Minh
Tải về
1 (2020) Trang: 61-67
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Lý luận phê bình văn học-nghệ thuật
1 (2020) Trang: 30-38
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Lý luận phê bình văn học-nghệ thuật
5 (2019) Trang: 54-68
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
8 (2018) Trang: 79-91
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Lý luận phê bình văn học nghệ thuật
1 (2017) Trang: 311-318
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Kỷ yếu HT khoa học trong nước
4 (542) (2017) Trang: 46-56
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
44 (2016) Trang: 45-47
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật
8 (250) (2016) Trang: 22-29
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
1 (2015) Trang: 11-15
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Giáo dục
38 (2015) Trang: 44-50
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Tạp chí Lý luận phê bình văn học - nghệ thuật
2 (2015) Trang: 30-45
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
1 (2013) Trang: 124
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
1 (2012) Trang: 315
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Những lằn ranh văn học
(2010) Trang:
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí:
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...