Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 08 (2007) Trang: 6-15
Tác giả: Trần Văn Minh
Tải về

ABSTRACT

Essays are a kind of prose which has much contribution to Vietnamese literature, especially in modern time. In terms of Vietnamese literature, essays are firmly asserted to have had a process of development with their specific characteristics within the general rule of development of literature. However, it seems that there has not been any research on essays in respect of both theories and composition.

On the basic of that, it is possible to make a distinction between essays and other kinds of prose. The solutions include many ideas such as:  review the literature concerning different points of view about classification of genre of essays, analyze the problems and suggest some personal solutions. In the end, identify some specific criteria based on typical characteristics of the genre in order to distinct essays with other kinds of prose.

Keywords:  Essay, Prose, Genre, Lyric, Indeterminate, Intermediary

Title:  To Survey Some Criterias to Distinguish Essays from some Other Kinds of Prose

TóM TắT

Trong nền văn xuôi Việt Nam hiện đại, tùy bút tồn tại và phát triển với tư cách một thể loại văn xuôi độc đáo, có đóng góp đáng kể. Rất nhiều cây bút nổi tiếng mà tên tuổi của họ đã gắn liền với thể loại này. Nhưng trên thực tế, vì tính chất trung gian, lưỡng hợp nên không dễ có được một cơ sở lý luận tường minh - như một xác tín về phương diện thể loại - đối với tùy bút. Điều đó đã gây ra không ít khó khăn, bất cập trong việc xác lập một hệ thống tiêu chí để phân biệt và hướng tiếp cận những giá trị cụ thể ở các tác phẩm tùy bút.

Trong bài viết này chúng tôi cố gắng xác định, hệ thống lại những đặc trưng nghệ thuật của tùy bút. Có thể xem đây như những tiêu chí để góp phần phân định ranh giới giữa tùy bút với các loại hình văn xuôi nghệ thuật khác.

Từ khóa:  Tùy bút, Văn xuôi, Thể loại, Trữ tình, Lưỡng hợp, Trung gian

Các bài báo khác
Số 29 (2013) Trang: 47-51
Tác giả: Trần Văn Minh
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 71-75
Tác giả: Trần Văn Minh
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 72-78
Tác giả: Trần Văn Minh
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 92-96
Tác giả: Trần Văn Minh
Tải về
1 (2020) Trang: 61-67
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Lý luận phê bình văn học-nghệ thuật
1 (2020) Trang: 30-38
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Lý luận phê bình văn học-nghệ thuật
5 (2019) Trang: 54-68
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
8 (2018) Trang: 79-91
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Lý luận phê bình văn học nghệ thuật
1 (2017) Trang: 311-318
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Kỷ yếu HT khoa học trong nước
4 (542) (2017) Trang: 46-56
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
44 (2016) Trang: 45-47
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật
8 (250) (2016) Trang: 22-29
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
1 (2015) Trang: 11-15
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Giáo dục
38 (2015) Trang: 44-50
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Tạp chí Lý luận phê bình văn học - nghệ thuật
2 (2015) Trang: 30-45
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
1 (2013) Trang: 124
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
1 (2012) Trang: 315
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Những lằn ranh văn học
(2010) Trang:
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí:
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...