Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 41 (2015) Trang: 71-75
Tác giả: Trần Văn Minh
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/09/2015

Ngày chấp nhận: 22/12/2015

 

Title:

Contributing to determine proper interpretation of the term “essay” and the essay genres

Từ khóa:

Tùy bút, thể loại tùy bút, từ nguyên học, thuyết Văn Bút, trung gian, lưỡng hợp

Keywords:

Essay, essay genre, etymology, Van But theory, intermediate, dualistics

ABSTRACT

Essay genres have contributed many valuables to Vietnamese modern prose. Essays are being taught at the high school level in the sense that these pages gives students more than aesthetic feelings (The ferryman Song Da - Nguyen Tuan, Who was named for the river? - Hoang Phu Ngoc Tuong). However, the actual research showsedthat understanding the meaning of the term "essay" and approach characteristics of essay  - was  inadequate, and inconsistent. The content of this article has focused on semantic aspects of the term "essay", both in terms of the original meanings and practice writings; at the same time, contributing to identifying the characteristics category to be able to distinguish essays with other types
of prose.

TÓM TẮT

Tùy bút là thể loại có đóng góp đáng kể vào thành tựu của văn xuôi Việt Nam hiện đại. Các tác phẩm tùy bút đã được giảng dạy ở bậc THPT với ý nghĩa là những trang viết mang đến cho người học nhiều nhã thú văn chương hơn cả (Người lái đò Sông Đà – Nguyễn Tuân, Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Hoàng Phủ Ngọc Tường). Tuy nhiên, thực tế nghiên cứu cho thấy cách hiểu nghĩa của thuật ngữ “tùy bút” và cách tiếp cận những đặc trưng nghệ thuật của thể loại tùy bút - còn nhiều bất cập, thiếu nhất quán. Nội dung bài viết này tập trung khảo sát những tầng bậc ngữ nghĩa của thuật ngữ “tùy bút”, cả ở góc độ từ nguyên và trong thực tiễn văn học; đồng thời, góp phần xác định những đặc trưng thể loại, ngỏ hầu phân biệt tùy bút với các loại hình diễn ngôn nghệ thuật khác.

Các bài báo khác
Số 29 (2013) Trang: 47-51
Tác giả: Trần Văn Minh
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 6-15
Tác giả: Trần Văn Minh
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 72-78
Tác giả: Trần Văn Minh
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 92-96
Tác giả: Trần Văn Minh
Tải về
1 (2020) Trang: 61-67
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Lý luận phê bình văn học-nghệ thuật
1 (2020) Trang: 30-38
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Lý luận phê bình văn học-nghệ thuật
5 (2019) Trang: 54-68
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
8 (2018) Trang: 79-91
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Lý luận phê bình văn học nghệ thuật
1 (2017) Trang: 311-318
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Kỷ yếu HT khoa học trong nước
4 (542) (2017) Trang: 46-56
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
44 (2016) Trang: 45-47
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật
8 (250) (2016) Trang: 22-29
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
1 (2015) Trang: 11-15
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Giáo dục
38 (2015) Trang: 44-50
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Tạp chí Lý luận phê bình văn học - nghệ thuật
2 (2015) Trang: 30-45
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
1 (2013) Trang: 124
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
1 (2012) Trang: 315
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Những lằn ranh văn học
(2010) Trang:
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí:
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...