Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 5, No. 4 274-279 ISSN: 1793-821X (2016) Trang: 274-279
Tạp chí: Journal of Clean Energy Technologies

The effects of three physical pretreatment methods (water bath, ultrasound and microwave) on the cellulose recovery of water hyacinth were investigated in this study. Before treatment, cellulose and hemicellulose content of dried water hyacinth sample was 36.04%. After treating by ultrasound (70oC for 1 h) at a ratio of deionized water (DIW) (mL) to dried sample (g) of 10:1, cellulose and hemicellulose content in the treated sample was 57.70.65 %. The highest yield of cellulose and hemicellulose (58.190.59%) obtained by water bath treament at 100oC for 1 h whereas the cellulose and hemicellulose yield was 60.420.07% attained by microwave pretreatment (350W, 10 min at a ratio of DIW (mL) to dried sample (g) of 10:1). Therefore, among three pretreatment methods, microwave assisted DIW pretreatment presented the best efficiency on cellulose recovery. The outcome showed that microwave assisted DIW pretreated water hyacinth is a promising raw material for bioethanol production. The effects of these treatments on the composition and structure of water hyacinth were studied by thermogravimetric analysis (TGA), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and scanning electron microscopy (SEM).

Các bài báo khác
Số 21a (2012) Trang: 144-147
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 157-162
Tải về
18 (2021) Trang: 123-132
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...