Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21a (2012) Trang: 144-147
Tải về

ABSTRACT

This paper reports the results of the study on chemical composition and some anti-microorganism activities of Plectranthus amboinicus Lour essential oil. In this study, the volatile oil was obtained by the steam distillation without and with the assistance of microwave. The chemical composition of volatile oil was characterized by GC?MS. While the anti-microorganism was tested by Minimum Inhibitory Concentration method (MIC). It is shown that, the main chemical compounds of Plectranthus amboinicus Lour are carvacrol (69%), cymene (9%). The essential oil is good anti-microorganism agent.

Keywords: essential oil, Plectranthus amboinicus

Title: Study on chemical composition and some anti-microorganism activity of Plectranthus amboinicus L. essential oil

TóM TắT

Bài báo trình bày kết quả khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu lá húng chanh tại huyện Thốt Nốt thành phố Cần Thơ. Tinh dầu thu được bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước cổ điển và chưng cất lôi cuốn hơi nước có hỗ trợ của vi sóng. Xác định thành phần hoá học bằng GC-MS. Xác định hoạt tính kháng vi sinh vật bằng phương pháp MIC. Kết quả cho thấy thành phần chính trong tinh dầu là Carvacrol (69%), Cymene (9%). Tinh dầu kháng tốt trên một số vi sinh vật thử nghiệm.

Từ khóa: tinh dầu, húng chanh, tần dầy lá

Các bài báo khác
Số 07 (2007) Trang: 157-162
Tải về
18 (2021) Trang: 123-132
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...