Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
20 (2021) Trang: 276-281
Tạp chí: CÔNG THƯƠNG
Liên kết:

Söï chuyeån hoùa ethanol sinh hoïc töø vaät lieäu sinh khoái traûi qua 3 giai ñoaïn chính (giai ñoaïn xöû lyù, thuûy phaân vaø leân men). Trong ñoù giai ñoaïn thuûy phaân vaø leân men ñöôïc keát hôïp - ñöôïc goïi laø thuûy phaân vaø leân men ñoàng thôøi. Trong nghieân cöùu naøy, quaù trình thuûy phaân vaø leân men ñoàng thôøi phuï phaåm khoùm ñöôïc khaûo saùt caùc thoâng soá aûnh höôûng ñeán haøm löôïng ethanol taïo thaønh bao goàm: thôøi gian (12 - 72 giôø), toác ñoä khuaáy (0 - 250 rpm), phaàn traêm baõ raén (4 - 20%) vaø nhieät ñoä (30 - 430C). Keát quaû cho thaáy, ñieàu kieän toái öu cuûa quaù trình chuyeån hoùa laø thôøi gian 48 giôø ôû 370C, toác ñoä khuaáy 90 rpm vaø phaàn traêm baõ raén laø 8%. Söï thay ñoåi cuûa quaù trình chuyeån hoùa veà haøm löôïng glucose cuõng nhö ethanol ñöôïc phaân tích baèng maùy ño ñöôøng gluose vaø saéc kyù khí (GC). 

 
Các bài báo khác
Số 21a (2012) Trang: 144-147
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 157-162
Tải về
18 (2021) Trang: 123-132
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...