Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 196-204
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 24/01/2013

Ngày chấp nhận: 20/06/2013

 

Title:

Protein and lipid requirements for clown knifefish fingerling (Chitala chitala)

Từ khóa:

Chitala chitala, cá thát lát còm,  nhu cầu protein và lipid

Keywords:

Chitala chitala, clown knifefish, lipid and protein requirement

ABSTRACT

The study was conducted to determine optimal protein requirements at three lipid levels for clown knifefish fingerling (Chitala chitala) 2,42 g innitial weight. The experiment was set up with 12 dietary treament, including four dietary protein levels (35%, 40%, 45%, and 50%) and three dietary lipid levels (6%, 9%, and 12%) in 8 weeks. The results showed that survival of fish was not affected by either dietary protein or lipid levels. Specific growth rate (SGR) of fish increased with increasing protein levels up to 45%, however  SGR of fish decreased in treatments of 50% dietary protein. The best growth and feed conversion ratio (FCR) results of fish fed the 45% protein with 6% lipid were not significantly different from those of fish fed 40% protein with 9% lipid, but significantly different from with remaining treatments. The diets containing 40% ? 45% protein matching 9%-6% lipid would be suitable for optimum growth and effective protein utilization  of clown knifefish fingerling. 

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định nhu cầu protein tối ưu ở các mức lipid khác nhau của cá thát lát còm (Chitala chitala) giai đoạn giống 2,42 g/con. Thí nghiệm được thực hiện trong 8 tuần gồm 12 nghiệm thức thức ăn  với 4 mức protein (35%, 40%, 45% và 50%) và 3 mức lipid (6%, 9% và 12%). Kết quả thí nghiệm cho thấy hàm lượng protein và lipid khác nhau trong thức ăn không ảnh hưởng đến tỉ lệ sống của cá. Tốc độ tăng trưởng của cá gia tăng theo hàm lượng protein trong thức ăn, tuy nhiên khi hàm lượng thức ăn 50% protein thì sinh trưởng của cá giảm. Tốc độ tăng trưởng đạt cao nhất ở nghiệm thức 45% protein và 6% và hệ số thức ăn FCR thấp khác biệt không có ý nghĩa so với nghiệm thức 40% protein và 9% lipid, nhưng khác biệt có ý nghĩa với các nghiệm thức còn lại. Nhu cầu protein và lipid thích hợp cho cá thát lát giai đoạn giống là từ 40% - 45% tương ứng với hàm lượng lipd trong thức ăn 9 và 6 %.

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 101-108
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 207-213
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 261-268
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 310-318
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 390-397
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 398-405
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 50-59
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 58-65
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 96-103
Tải về
Số 03 (2005) Trang:
Tải về
Trần Thị Thanh Hiền (2022) Trang: 136-145
Tạp chí: Dinh dưỡng và thức ăn một số loài cá bản địa ĐBSCL
Trần Thị Thanh Hiền (2022) Trang: 146-159
Tạp chí: Dinh dưỡng và thức ăn một số loài cá bản địa ĐBSCL
Trần Thị Thanh Hiền (2022) Trang: 13-28
Tạp chí: Dinh dưỡng và thức ăn một số loài cá bản địa ĐBSCL
Trần Thị Thanh Hiền (2022) Trang: 123-135
Tạp chí: Dinh dưỡng và thức ăn một số loài cá bản địa ĐBSCL
Trần Thị Thanh Hiền (2022) Trang: 105-122
Tạp chí: Dinh dưỡng và thức ăn một số loài cá bản địa ĐBSCL
Trần Thị Thanh Hiền (2022) Trang: 90-104
Tạp chí: Dinh dưỡng và thức ăn một số loài cá bản địa ĐBSCL
Trần Thị Thanh Hiền (2022) Trang: 58-89
Tạp chí: Dinh dưỡng và thức ăn một số loài cá bản địa ĐBSCL
Trần Thị Thanh Hiền (2022) Trang: 29-57
Tạp chí: Dinh dưỡng và thức ăn một số loài cá bản địa ĐBSCL
8 (2018) Trang: 200-205
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
(2015) Trang:
Tạp chí: The 7th regional aquafeed forum, feed and feeding management for healthier aquaculture and profits, Can Tho University, 22-23 October 2015
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...