Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 177-183
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Study on pathogens in Giant mottled eel (Anguilla marmorata) rearing in tanks

Từ khóa:

Anguilla marmorata, cá chình bông

Keywords:

Anguilla marmorata, Giant mottled eel

ABSTRACT

Study on pathogens in Giant mottled eel (Anguilla marmorata) rearing in tanks aimed to investigate the pathogen diversification which support to better management of marble diseases. Disease and normal marble ell (4-5 fish/tank) and rearing water were collected in all of 12 experimental tanks. Water samples were collected for total viable bacteria. Disease ells were isolated for pathogenic bacteria, pathogen identification and antimicrobial susceptibility testing as well as parasites identification. The total viable bacteria in rearing water accounted for 0.024-0.391x106 CFU/mL. Twenty phenotype bacteria belonged toAeromonas spp., which fully resistant to ampicillin, amoxycillin/clavulanic acid, cephalexin and flumequine. They were highly susceptible toflorfenicol (75%), ciprofloxacin (70%), cefotaxime (70%), tetracycline (65%). Two identified parasites included Trichodina and Dactylogyrus.

TóM TắT

Xác định một số mầm bệnh trên cá chình bông (Anguilla marmorata) nuôi trong bể được thực hiện nhằm kiểm tra nguyên nhân gây ra bệnh trên cá chình bông nuôi trong bể, tạo cơ sở khoa học để đưa ra các biện pháp quản lý sức khỏe cá chình tốt hơn. Nghiên cứu được tiến hành bằng cách thu ngẫu nhiên cá chình bệnh và cá chình khỏe với số lượng mẫu từ 4-5 con/bể và thu mẫu nước trong 12 bể. Mẫu nước được thu để xác định vi khuẩn tổng cộng trong môi trường nước bể nuôi. Mẫu cá chình được thu để xác định mầm bệnh, định danh vi khuẩn, ký sinh trùng trên cá chình nuôi trong bể và thực hiện kháng sinh đồ các chủng vi khuẩn phân lập được. Kết quả mật độ vi khuẩn tổng cộng trong bể nuôi cá chình dao động trong khoảng 0,024-0,391x106 CFU/ml. Định danh 20 chủng còn lại thuộc giống vi khuẩn Aeromonas spp, các chủng vi khuẩn kháng hoàn toàn 4 loại thuốc kháng sinh: ampicillin và amoxycillin/clavulanic acid, cephalexin, flumequine; nhạy tương đối cao với florfenicol (75%), ciprofloxacin (70%), cefotaxime (70%), tetracycline (65%). Có 2 nhóm ký sinh trùng là Trichodina và Dactylogyrus xuất hiện trên cá chình nuôi.

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 106-116
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 136-145
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 162-171
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 269-276
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 69-78
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 81-90
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 96-103
Tải về
(2013) Trang: 248
Tạp chí: he 3rd international fisheries symposium, Thailand, 2013
1 (2013) Trang: 835
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Vet Res Commun
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 42
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: HN Khoa học trẻ Ngành Thủy sản toàn quốc III
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Vet Res Commun
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: IFS 2012
35 (2012) Trang: 671
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: Fish Diseases
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...