Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15b (2010) Trang: 81-90
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tải về

ABSTRACT

Whitish gill and liver disease in fingerlings Pangasianodon catfish caused huge economic losses in commercial catfish in the Mekong Delta. The purpose of the study to determine haematological characteristics of 164 diseased fish obtained from 17 Pangasianodon farms. Bacteriological and parasitological characteristics were also checked. The result of haematological examination showed that there was significant decrease in the number of mature erythrocytes of diseased fish reduced extremely which constituted approximately 4,57% compared with healthy fish. Extraordinary forms of red blood cells, including the increase in the number of immature erythrocytes, cells without nucleus or two-nucleus were found. Moreover, leukocytes cells in diseased fish also decreased sifnificantly. Generally, leukocytes in diseased fish was seen significantly lower (P<0,05) when compared with healthy fish. No bacterial or parasitic pathogens could be identified as aetiological agents of this disease.

Keywords: haematology, whitish gill and liver disease, Pangasianodon hypophthalmus

Title: Study on haematological characteristics of whitish gill and liver disease on

Pangasianodon hypophthalmus

TóM TắT

Bệnh trắng gan trắng mang (TGTM) trên cá tra giống đã gây thiệt hại rất lớn cho người nuôi cá ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Mục tiêu đề tài nhằm xác định các chỉ tiêu huyết học như hồng cầu và bạch cầu, mầm bệnh vi khuẩn và kí sinh trùng của 164 mẫu cá bệnh TGTM trong 17 ao cá tra. Kết quả phân tích cho thấy số lượng hồng cầu ở cá bị TGTM giảm trầm trọng, chỉ còn 4,57% so với cá khỏe. Xuất hiện nhiều dạng bất thường của hồng cầu như sự gia tăng tế bào tiền trưởng thành hoặc sự hiện diện của tế bào mất nhân, hồng cầu hai nhân cũng thường thấy trong máu cá TGTM. Bên cạnh đó, tế bào bạch cầu ở cá bệnh cũng giảm nghiêm trọng. Bạch cầu của cá bị TGTM giảm thấp khác biệt một cách có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với cá khỏe. Kiểm tra vi khuẩn và kí sinh trùng cho thấy hai tác nhân này không phải là nguyên nhân gây ra bệnh TGTM.

Từ khóa: Huyết học, bệnh trắng gan trắng mang, cá tra Pangasianodon hypophthalmus

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 106-116
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 136-145
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 162-171
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 177-183
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 269-276
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 69-78
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 96-103
Tải về
(2013) Trang: 248
Tạp chí: he 3rd international fisheries symposium, Thailand, 2013
1 (2013) Trang: 835
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Vet Res Commun
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 42
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: HN Khoa học trẻ Ngành Thủy sản toàn quốc III
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Vet Res Commun
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: IFS 2012
35 (2012) Trang: 671
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: Fish Diseases
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...