Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 269-276
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/01/2013

Ngày chấp nhận:20/06/2013

 

Title:

The immune response ability of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) against Edwardsiella ictaluri

Từ khóa:

Cá tra, Pangasianodon hypophthalmus, kháng thể, Edwardsiella ictaluri,
vắc-xin

Keywords:

Catfish, Pangasianodon hypophthalmus, antibody, Edwardsiella ictaluri, vaccine

ABSTRACT

A study on specific immune response of catfish (Pangasianodon hypophthalmus) against Edwardsiella ictaluri was carried out in the field trial and the wet-lab.  Microagglutination test was used to quantify specific antibody levels. From farm observations, results of examination on 419 serum samples of catfish showed that infected fish had low  antibodies at 1.7, which demonstrated that striped catfish had antibody response against E. ictaluri but at low antibody levels, and short immunity duration, whereas in the wet-lab, antibody levels were evaluated during 15 weeks after vaccination. The results showed a significant increase in the antibody levels (>9.5) of vaccinated group (at p<0.05). Similarly to infections from the farm observations, although significantly increasing after E. ictaluri infections, antibody levels of control group were still significantly lower than vaccinated group (>10). In the vaccinated field trial, antibody levels assessed every 10 days during the culture cycle. Results found that antibody levels increased significantly at the vaccinated group after the first 10 days (>9) and remained high (>7) compared with control groups (<4). These showed that vaccinated fish had high antibody levels and long term immunity than natural infections.

TóM TắT

Đề tài thực hiện nhằm nghiên cứu sự đáp ứng miễn dịch đặc hiệu của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) sau khi nhiễm Edwardsiella ictaluri ở ao nuôi và điều kiện cảm nhiễm. Phương pháp vi ngưng kết kháng thể được sử dụng để xác định kháng thể đặc hiệu. ở ao nuôi, kết quả kiểm tra từ 419 mẫu huyết thanh cá cho thấy: khi cá đang nhiễm bệnh kháng thể tăng ở mức thấp (1,7). Kết quả này cho thấy, cá tra ngoài tự nhiên có đáp ứng kháng thể chống lại vi khuẩn E. ictaluri ở mức thấp và thời gian miễn dịch ngắn. Trong khi đó ở điều kiện cảm nhiễn, kháng thể của cá được đánh giá suốt 15 tuần sau tiêm vắc-xin. Kết quả, cá sau tiêm vắc-xin có sự tăng kháng thể (>9,5) đáng kể so với đối chứng (ở  p<0.05). Tương tự, khi bệnh do E. ictaluri xảy ra ngoài ao nuôi, kháng thể ở nhóm đối chứng gia tăng sau khi nhiễm bệnh nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với nhóm cá tiêm vắc-xin (>10). Trong ao nuôi thực nghiệm có tiêm vắc-xin, kháng thể được đánh giá sau mỗi 10 ngày, thu mẫu kiểm tra kháng thể suốt chu kỳ nuôi. Kết quả nhận thấy, kháng thể tăng cao có ý nghĩa sau 10 ngày đầu tiên ở nhóm tiêm vắc-xin (>9) và luôn duy trì mức cao (>7) so với nhóm đối chứng (<4) trong suốt chu kì nuôi. Kết quả nghiên cứu này cho thấy, cá tra sau tiêm vắc-xin có đáp ứng kháng thể ở mức cao và thời gian miễn dịch dài hơn so với đối chứng.

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 106-116
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 136-145
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 162-171
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 177-183
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 69-78
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 81-90
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 96-103
Tải về
(2013) Trang: 248
Tạp chí: he 3rd international fisheries symposium, Thailand, 2013
1 (2013) Trang: 835
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Vet Res Commun
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 42
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: HN Khoa học trẻ Ngành Thủy sản toàn quốc III
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Vet Res Commun
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: IFS 2012
35 (2012) Trang: 671
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: Fish Diseases
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...