Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 69-78
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 08/08/2018

Ngày nhận bài sửa: 06/10/2018

Ngày duyệt đăng: 26/04/2019

 

Title:

Isolation, identification and characterization of Aeromonas schubertii causing internal white spot on snakehead fish (Channa striata) in the Mekong Delta of Vietnam

Từ khóa:

Aeromonas schubertii, cảm nhiễm, Channa striata, mô bệnh học

Keywords:

Aeromonas schubertii, Channa striata, histopathology, infection

ABSTRACT

The bacterium Aeromonas schubertii, was isolated and identified as the aetiological agent causing internal white spot disease in snakehead fish (Channa striata) suffering from high mortality rates within hatchery and commercial farms in 4 provinces: Tra Vinh, An Giang, Dong Thap and Dong Nai. A total of 192 diseased specimens showing white-spot in internal organs was collected from 53 different farms. The typical clinical signs were observed the presence of whitish nodules in the liver, spleen and kidney. The bacteria were isolated with tiny pale yellow colonies on tryptic soya agar after incubating at 28°C for 24-36 hours, and were analyzed as negative Gram and short rod-shaped, motile and oxidase positive. A combination of conventional biochemical tests, API 20E system and 16S rRNA gene partial sequencing was used to identify the all isolates as Aeromonas schubertii. An experimental injection challenge study was performed and fulfilled Koch’s postulates with LD50 values of 6.59x103 and 8.12x103 cfu per ml. Histological examination was found numerous multifocal granulomas in internal organ tissues: liver, spleen and kidney.

TÓM TẮT

Vi khuẩn Aeromonas schubertii được phân lập và định danh là tác nhân gây bệnh đốm trắng nội tạng trên cá lóc (Channa striata) gây thiệt hại nghiêm trọng với tỉ lệ hao hụt cao trong các trại giống và ao nuôi thâm canh ở 4 tỉnh như: Trà Vinh, An Giang, Đồng Tháp và Đồng Nai. Tổng số 192 mẫu cá lóc bệnh đốm trắng nội tạng được thu từ 53 ao nuôi khác nhau. Dấu hiệu bệnh lý đặc trưng có các đốm trắng nhỏ ở gan, thận và tỳ tạng. Trên môi trường TSA, vi khuẩn có khuẩn lạc nhỏ màu vàng nhạt, sau 24-36 giờ ủ ở nhiệt độ 28°C, và là vi khuẩn Gram âm, hình que ngắn, di động và oxidase dương tính. Dựa vào đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa, kit API 20E và kết quả giải trình tự gen 16S rRNA, vi khuẩn này được xác định là loài Aeromonas schubertii. Thí nghiệm cảm nhiễm bằng phương pháp tiêm cho thấy vi khuẩn có khả năng gây bệnh với dấu hiệu bệnh lý giống như ngoài ao nuôi, với giá trị LD50 của hai chủng vi khuẩn thí nghiệm là 6,59x103 CFU/mL và 8,12x103 CFU/mL, kết quả này thỏa mãn với định đề Koch. Kết quả kiểm tra mô bệnh học đã quan sát được các u hạt với nhiều hình dạng khác nhau ở mẫu mô gan, thận và tỳ tạng.

Trích dẫn: Từ Thanh Dung, Lê Minh Khôi và Nguyễn Bảo Trung, 2019. Phân lập, định danh và đặc điểm của vi khuẩn Aeromonas schubertii gây bệnh đốm trắng nội tạng trên cá lóc (Channa striata) ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(2B): 69-78.

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 106-116
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 136-145
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 162-171
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 177-183
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 269-276
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 81-90
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 96-103
Tải về
(2013) Trang: 248
Tạp chí: he 3rd international fisheries symposium, Thailand, 2013
1 (2013) Trang: 835
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Vet Res Commun
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 42
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: HN Khoa học trẻ Ngành Thủy sản toàn quốc III
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Vet Res Commun
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: IFS 2012
35 (2012) Trang: 671
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: Fish Diseases
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Từ Thanh Dung
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...