Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 7 (68) (2016) Trang: 34-39
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Quần thể BC2F2 củ tổ hợp lai hồi giao lúa thơm kháng rầy nâu (ST5/OM4103//ST5) được sử dụng để khảo sát sự phân ly dựa vào 5 đặc tính nông học. Gen thơm được nhận diện bằng cách sử dụng 4 chỉ thị phân tử chuyên biệt (ESP, EAP, IFAP và INSP). Chỉ thị phân tử RM225 được dùng để xác định gen kháng rầy nâu. Kết quả phân tích cho thấy thời gian sinh trưởng và số bông/khóm có tính ổn định cao, trong khi tính trạng số hạt/bông có khả năng biến dị cao. Về kiểu gen, hầu hết các cá thể của tổ hợp lai đều có kiểu gen thơm là đồng hợp lặn giống mẹ (ST5) và không có cá thể nào mang kiểu gen không thơm giống bố (OM4103). Trong 20 dòng được khảo sát có 4 dòng được chọn loạc để tiếp tục lai tạo và phát triển thành giống lúa thơm kháng rầy nâu.

Các bài báo khác
Số 20b (2011) Trang: 150-159
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 160-168
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 168-172
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 19-24
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 54-62
Tải về
01 (2021) Trang: 1-6
Tạp chí: Advances in Agriculture, Horticulture and Entomology
1 (2012) Trang: 77
Tạp chí: Hội nghị Khoa học 2012 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam
4 (2012) Trang: 53
Tạp chí: Tập chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Ngư
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...