Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 168-172
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 17/10/2012

Ngày chấp nhận: 22/03/2013

Title:

Evaluation of genetic variation of fifteen promising mungbean varieties (Vigna radiata)

Từ khóa:

Tính trạng nông học, hệ thống canh tác, tính di truyền, đậu  xanh, Vigna radiata

Keywords:

Agronomic traits, cultivation system, heritability, mungbean, Vigna radiata

ABSTRACT

Fifteen mungbean varieties were grown at Hung Thanh ward, Cai Rang district, Can Tho city in Spring-Winter season 2010 to study the genotypic and phenotypic variances, correlation and path coefficients for plant height at flowering and maturity, internode number, pod length, pod number per plant, 1000 seed weight, and seed yield. The experiment was designed in Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications. Each variety was sown in five rows of 5m length with spacing 40 x 15cm and two plants per hill. DX-208 was control variety. The result showed all mungbean varieties grew and developed well. Agronomic traits gave wide genetic variation, especially, plant height at flowering, pod number and seed yield. Broad-sense heritability estimates of plant height at flowering, pod number, and seed yield  were heritable at 55,8, 26,3, and 26,5%, respectively. Plant height at flowering and maturity, pod number per plant and 1000 seed weight had positive direct effect on seed yield. Meanwhile, internode number and pod length gave negative direct effect on seed yield.

TóM TắT

Mười lăm giống đậu xanh đã được gieo tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ vụ Đông Xuân năm 2010 để nghiên cứu phương sai kiểu gen và kiểu hình, sự tương quan và hệ số đường dẫn cho chiều cao cây lúc trổ và lúc chín, số lóng trên thân chính, chiều dài trái, số trái trên cây, trọng lượng 1000 hạt, và năng suất hạt. Thí nghiệm được bố trí kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên với ba lần lặp lại. Mỗi giống được gieo trên năm hàng dài 5m với khoảng cách 40 x15cm và mỗi hốc tỉa hai cây. Giống ĐX-208 được chọn là giống đối chứng. Kết quả cho thấy tất cả các giống đậu xanh triển vọng đều mọc và phát triển tốt. Các đặc tính nông học đều biểu hiện biến dị di truyền rộng, nhất là chiều cao cây lúc trổ, số trái, và năng suất hạt. Các ước lượng giá trị hệ số di truyền theo nghĩa rộng của chiều cao cây lúc trổ, số trái, và năng suất hạt lần lượt là 55,8, 26,3, và 26,5%. Chiều cao cây lúc trổ và chín, số trái trên cây và trọng lượng 1000 hạt có ảnh hưởng trực tiếp lên năng suất hạt. Trong khi đó, số lóng và chiều dài trái cho ảnh hưởng trực tiếp âm lên năng suất hạt.

Các bài báo khác
Số 20b (2011) Trang: 150-159
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 160-168
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 19-24
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 54-62
Tải về
01 (2021) Trang: 1-6
Tạp chí: Advances in Agriculture, Horticulture and Entomology
1 (2012) Trang: 77
Tạp chí: Hội nghị Khoa học 2012 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam
4 (2012) Trang: 53
Tạp chí: Tập chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Ngư
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...