Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 49 (2017) Trang: 73-78
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/09/2016

Ngày chấp nhận: 28/04/2017

 

Title:

Rate of convergence in central limit theorem for random walk in one dimension

Từ khóa:

Bước đi ngẫu nhiên, định lý giới hạn trung tâm, tốc độ hội tụ

Keywords:

Central limit theorem, random walk, rate of convergence

ABSTRACT

In this paper, we study the model of random walk with state space . We use the method of moments as in Depauw et al.’s paper (2009) and Lam Hoang Chuong’s paper (2014) to prove that this random walk conveges in distribution to a normal law (Theorem 1.3) and give its rate also (Theorem 3.1). More precisely, with  be the corresponding Markov operator of the previous random walk and a given function f, we solve the Poisson equation and then treat the limits of its solutions, the rate of the convergence is instantly given by the convergence of the moment of random walk.

TÓM TẮT

Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu mô hình bước đi ngẫu nhiên với không gian trạng thái là tập . Chúng tôi sử dụng phương pháp moments như trong bài báo của Depauw et al. (2009) và Lam Hoang Chuong (2014) để chứng minh sự hội tụ theo phân phối đến phân phối chuẩn của bước đi đang xét (Định lý 1.3) và đưa ra tốc độ hội tụ của nó (Định lý 3.1). Chi tiết hơn, với  là toán tử Markov tương ứng với bước đi ngẫu nhiên đang xét và hàm  cho trước, ta giải phương trình Poisson  rồi sau đó tìm giới hạn liên quan đến nghiệm của nó, khi đó tốc độ hội tụ sẽ được cho bởi sự hội tụ của các moment của bước đi.

Trích dẫn: Lâm Hoàng Chương và Dương Thị Bé Ba, 2017. Tốc độ hội tụ trong định lý giới hạn trung tâm cho bước đi ngẫu nhiên trong một chiều. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 49a: 73-78.

Các bài báo khác
Số 52 (2017) Trang: 17-21
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 37-41
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 50-55
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 95-99
Tải về
126 (2016) Trang: 983-996
Tạp chí: Stochastic Processes and their Applications
51 (2014) Trang: 1051-1064
Tạp chí: Journal of Applied Probability
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...