Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 57, Số. 2 (2021) Trang: 39-43

Mục tiêu chính của bài báo là nghiên cứu mô hình trò chơi công bằng được mô tả bởi bước đi ngẫu nhiên trong không gian một chiều. Sử dụng phương pháp moment như trong các bài báo của Depauw and Derrien (2009) và Lam (2014) để chứng minh quá trình đang xét hội tụ theo phân phối đến phân phối chuẩn. Đặc biệt, các moment của bước đi ngẫu nhiên đều được tính một cách chi tiết. Đây là một mở rộng của bài báo của Lâm Hoàng Chương và Dương Thị Bé Ba (2017).

Các bài báo khác
Số 52 (2017) Trang: 17-21
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 37-41
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 50-55
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 73-78
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 95-99
Tải về
126 (2016) Trang: 983-996
Tạp chí: Stochastic Processes and their Applications
51 (2014) Trang: 1051-1064
Tạp chí: Journal of Applied Probability
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...