Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 37-41
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 07/09/2019
Ngày nhận bài sửa: 11/10/2019

Ngày duyệt đăng: 25/12/2019

 

Title:

Central limit theorem for diffusion process in one dimension

Từ khóa:

Định lý giới hạn trung tâm, phương pháp moment, quá trình khuếch tán

Keywords:

Central limit theorem, diffusion process, method of moment

ABSTRACT

The aim of this paper is to study the model of diffusion process in one dimension. The method of moments is used, as in Depauw and Derrien (2009) and Chuong (2014) to prove that this process converges in distribution to a normal law (Theorem 1.1). More precisely, with be the corresponding infinitesimal generator of the previous process and a given function f, we solve the Poisson’s equation and then treat the limits of its solutions, the central limit theorem is instantly given by the convergence of the moment.

TÓM TẮT

Mục tiêu chính của bài báo là nghiên cứu mô hình quá trình khuếch tán trong một chiều. Sử dụng phương pháp như trong các bài báo của Depauw and Derrien (2009) và Chuong (2014) để chứng minh sự hội tụ theo phân phối đến phân phối chuẩn của quá trình đang xét (Định lý 1.1). Chi tiết hơn, với là toán tử Markov cực vi của quá trình như trên và hàm  cho trước, bằng cách giải phương trình Poisson  rồi sau đó tìm giới hạn liên quan đến nghiệm của nó, khi đó định lý giới hạn trung tâm sẽ được cho bởi sự hội tụ của các moment.

Trích dẫn: Lâm Hoàng Chương, Dương Thị Bé Ba, Lê Hoài Nhân và Trần Thị Thiện, 2019. Định lý giới hạn trung tâm cho quá trình khuếch tán trong không gian một chiều. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(6A): 37-41.

Các bài báo khác
Số 52 (2017) Trang: 17-21
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 50-55
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 73-78
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 95-99
Tải về
126 (2016) Trang: 983-996
Tạp chí: Stochastic Processes and their Applications
51 (2014) Trang: 1051-1064
Tạp chí: Journal of Applied Probability
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...