Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 52 (2017) Trang: 17-21
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 05/04/2017
Ngày nhận bài sửa: 29/06/2017

Ngày duyệt đăng: 30/10/2017

 

Title:

Law of large numbers for random walk in one dimension case

Từ khóa:

Bước đi ngẫu nhiên, định lý giới hạn trung tâm, luật số lớn, tốc độ hội tụ

Keywords:

Central limit theorem, law of large numbers, random walk, rate of convergence

ABSTRACT

The main aim of this paper is to study the model of random walk with state space ℤ. The method of moments is here used, as in Depauw et al.’s paper (2009), to prove that this random walk converges in probability to a constant (Theorem 1.2) and give its rate also (Theorem 3.1). More precisely, with  be the corresponding Markov operator of the previous random walk and a given function f, we solve the Poisson equation and then treat the limits of its solutions, the rate of the convergence is instantly given by the convergence of the moment of random walk.

TÓM TẮT

Mục tiêu chính của bài báo này là nghiên cứu mô hình bước đi ngẫu nhiên với không gian trạng thái là tập ℤ. Ở đây, phương pháp moment được sử dụng như trong bài báo của Depauw et al. (2009) để chứng minh sự hội tụ theo xác suất đến một hằng số của bước đi đang xét (Định lý 1.2) và đưa ra tốc độ hội tụ của nó (Định lý 3.1). Chi tiết hơn, với là toán tử Markov tương ứng với bước đi ngẫu nhiên đang xét và hàm  cho trước, ta giải phương trình Poisson  rồi sau đó tìm giới hạn liên quan đến nghiệm của nó, khi đó tốc độ hội tụ sẽ được cho bởi sự hội tụ của các moment.

Trích dẫn: Lâm Hoàng Chương, Lê Nguyễn Thúy Vân và Dương Thị Tuyền, 2017. Luật số lớn cho bước đi ngẫu nhiên trong trường hợp một chiều. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52a: 17-21.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 37-41
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 50-55
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 73-78
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 95-99
Tải về
126 (2016) Trang: 983-996
Tạp chí: Stochastic Processes and their Applications
51 (2014) Trang: 1051-1064
Tạp chí: Journal of Applied Probability
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...