Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 50-55
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 24/11/2018

Ngày duyệt đăng: 27/06/2019

 

Title:

Rate of convergence in central limit theorem for Markov process in one dimension

Từ khóa:

Định lý giới hạn trung tâm, quá trình Markov, tốc độ hội tụ

Keywords:

Central limit theorem, Markov process, rate of convergence

ABSTRACT

The aim of this paper is to study the model of Markov process in one dimension. The method of moments is here used, asin Depauw et al. (2009) and Lam (2014) to prove that this process conveges in distribution to a normal law (Theorem 1.1) and give its rate also (Theorem 3.1).More precisely, with  be the corresponding infinitesimal generator of the previous process and a given function  , we solve the Poisson’s equation  and then treat the limits of its solutions, the rate of the convergence is instantly given by the convergence of the moment.

TÓM TẮT

Mục tiêu chính của bài báo này là nghiên cứu mô hình quá trình Markov trong một chiều. Sử dụng phương pháp như trong các bài báo của Depauw et al. (2009) và Lam Hoang Chuong (2014) để chứng minh sự hội tụ theo phân phối đến phân phối chuẩn của quá trình đang xét (Định lý 1.1) và đưa ra tốc độ hội tụ của nó (Định lý 3.1). Chi tiết hơn, với là toán tử Markovcực vicủa quá trình như trên và hàm cho trước, bằng cách giải phương trình Poisson rồi sau đó tìm giới hạn liên quan đến nghiệm của nó, khi đó tốc độ hội tụ sẽ được cho bởi sự hội tụ của các moment.

Trích dẫn: Lâm Hoàng Chương, Dương Thị Tuyền, Phạm Bích Như và Trần Thị Thiện, 2019. Tốc độ hội tụ trong định lý giới hạn trung tâm cho quá trình Markov. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3A): 50-55.

Các bài báo khác
Số 52 (2017) Trang: 17-21
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 37-41
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 73-78
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 95-99
Tải về
126 (2016) Trang: 983-996
Tạp chí: Stochastic Processes and their Applications
51 (2014) Trang: 1051-1064
Tạp chí: Journal of Applied Probability
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...