Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 93
Tạp chí: International Rice Congress
Liên kết:

The study aimed to determine the effects of alternating wetting / drying (AWD) irrigation management on soil available phosphorus (P) and rice yield. The field experiment was conducted on the paddy field which was previously affected by salinity. Irrigation was applied in three strategies: (1) when water level is at around 1 cm on the soil surface, (2) when water level percolated about -15 cm and (3) when water level was at -30 cm from the soil surface. The results showed that saline concentrations in soil solution increased significantly at the heading, flowering stages and at 79 days of sowing of rice growth when soil was irrigated at water level -30 cm (P < 0.05). Applying AWD irrigation did not result in a clear effect on soil P availability as well as P contents in rice biomass. However, applying irrigation when the water level was at 30 cm below soil surface reduced the content of P in rice plant (P < 0.05). Generally, irrigating when water table was at -15 cm was safe for rice yield.

Key words: AWD, available phosphorus, rice yield, salinity.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 1-8
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 101-109
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 151-160
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 17-24
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 70-75
Tác giả: Châu Minh Khôi
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 9-16
Tải về
Tháng 6 (2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 17
Tác giả: Châu Minh Khôi
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp in Solar Saltworks: Functional Role and Sustanable Resource
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...