Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 70-75
Tác giả: Châu Minh Khôi
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/12/2012

Ngày chấp nhận: 20/06/2013

 

Title:

Organic and inorganic amendment to improve

black pepper (Piper nigrum L.) yield in Phu Quoc

Từ khóa:

Năng suất tiêu, phân hữu cơ, hóa học đất, phì nhiêu đất, đất bạc màu

Keywords:

Black pepper yield, bio-compost, soil chemical properties, soil fertility, soil degradation

Abstract

This study aimed at investigating the soil fertility of black pepper (Piper nigrum) orchards  and optimal dose of inorganic fertilizers and compost to improve black pepper yield in Phu Quoc. Soil samples were collected to analyze soil chemical properties. Field experiment was arranged in completely randomized block design,four treatments (each plant):(i) Farmer's practice 125 g N-195 g P2O5- 40 g K2O plus 2 kg dried cow dung, (ii) 120 g N -60 g P2O5 - 80 g K2O, (iii) 120g N - 60 g P2O5 -80 g K2O plus 4 kg bio-compost, (iv) 120 g N - 60 g P2O5 - 80 g plus 4 kg cow dung compost. The results showed that soils are poor in organic matter, low pH, available nitrogen, phosphorus and exchangeable cations. Applying inorganic fertilizers at dose of 120 g N- 60 g P2O5 - 80 g K2O in combination with 4 kg bio-compost resulted in increasing black pepper yield to 3.5 kg/plant, significantly higher than those supplied with only inorganic fertilizers. However, in short- term, soil fertility only had the tendency to improve. The longer-term experiment on organic amendment needs to be executed on these degraded soils.

Tóm TắT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá độ phì nhiêu đất vườn trồng tiêu và hiệu quả của phân hữu cơ và vô cơ cân đối trên năng suất tiêu tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Mẫu đất được thu ngẫu nhiên trên vườn trồng tiêu để phân tích các tính chất hóa học đất. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 4 nghiệm thức, tính trên mỗi gốc: (i) đối chứng theo tập quán nông dân (125gN -195g P2O5 -40g K2O + 2 kg phân bò), (ii) bón phân vô cơ cân đối (120gN -60gP2O5 -80 g K2O), (iii) bón vô cơ cân đối + 4 kg phân hữu cơ vi sinh, (iv) bón vô cơ cân đối + 4 kg phân bò ủ hoai. Kết quả nghiên cứu cho thấy đất vườn trồng tiêu có pH thấp và rất nghèo chất hữu cơ, N, P hữu dụng và cation trao đổi. Bón phân vô cơ cân đối và  phân hữu cơ vi sinh đạt năng suất tiêu cao nhất (3,5 kg/gốc), khác biệt có ý thống kê so với nghiệm thức bón theo nông dân và nghiệm thức chỉ bón phân vô cơ. Tuy nhiên, độ phì nhiêu đất chỉ có khuynh hướng được cải thiện. Do phân hữu cơ có hiệu quả chậm trong cải thiện tính chất hóa học đất nên cần thí nghiệm dài hơn trên đất bạc màu tại Phú Quốc.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 1-8
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 101-109
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 151-160
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 17-24
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 9-16
Tải về
Tháng 6 (2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 17
Tác giả: Châu Minh Khôi
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp in Solar Saltworks: Functional Role and Sustanable Resource
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...