Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
359 (2019) Trang: 18-28
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của áp dụng tiết kiệm nước tưới đến sự sinh trưởng và năng suất lúa trên nền đất phù sa không bồi tại huyện Châu Thành A và trên nền đất phù sa nhiễm mặn nhẹ tại huyện Long Mỹ của tỉnh Hậu Giang, từ cơ sở đó đề xuất áp dụng tiết kiệm nước tưới trên diện rộng giúp thích ứng với điều kiện khô hạn, xâm nhiễm mặn trong mùa khô và giảm chi phí bơm tưới trong canh tác lúa. Mô hình được bố trí trên diện rộng với diện tích 1.000 m2/ mô hình, gồm hai mô hình: tiết kiệm nước tước và tưới ngập liên tục theo nông dân. Mô hình được thực hiện liên tiếp hai vụ vào mùa khô và đầu mùa mưa. Tại mỗi huyện, mô hình được thực hiện trên hai xã, mỗi xã thực hiện với ba ruộng liền kề nhau tương ứng với ba lần lặp lại. Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm chiều cao cây, số chồi hữu hiệu ở các giai đoạn phát triển cực trọng của cây lúa. Năng suất lúa được thu vào cuối vụ để đánh giá ảnh hưởng của áp dụng tiết kiệm nước tưới so với ngập liên tục theo nông dân. Kết quả sau 2 vụ thử nghiệm cho thấy, trên nền đất phù sa không bồi tại huyện Châu Thành A có thể áp dụng tiết kiệm nước tưới ở cả hai vụ Đông xuân và Xuân hè, trên nền đất phù sa nhiễm mặn nhẹ tại huyện Long Mỹ có thể áp dụng tiết kiệm nước tưới ở vụ Đông xuân giúp giảm lượng nước tưới và duy trì năng suất lúa so với tưới ngập liên tục.

Từ khóa: đất phù sa không bồi, đất phù sa nhiễm mặn, năng suất lúa, tiết kiệm nước tưới.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 1-8
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 101-109
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 151-160
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 17-24
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 70-75
Tác giả: Châu Minh Khôi
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 9-16
Tải về
Tháng 6 (2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 17
Tác giả: Châu Minh Khôi
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp in Solar Saltworks: Functional Role and Sustanable Resource
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...