Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 13-17
Tác giả: Hồ Quảng Đồ
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

 

Title:

Supplemental effects of tannins levels in diet on digestibilty, feed intake and parameter of cattle rumen fluid

Từ khóa:

Lai Sind, tanin, lượng ăn vào, tỷ lệ tiêu hóa

Keywords:

Lai Sind, tanin, feed intake

ABSTRACT

Experiment was implemented using a 4 x 4 Latin square design with 4 treatments. Tannin levels of the treatments increase from 0, 4, 6 and 8 % (dry basis) in diets of 4 male Lai Sind cattles at 2 years of age. Each experiment period was two weeks, 11 days for adaptation and 4 days for collecting sample. The experiment carried out at the Department of Aninal Science, College of Agriculture and Applied Biology, Can Tho University and the cattle farm in Tam Vu, Distrist Cai Rang, Can Tho City. The results showed that digestibilities were improved with supplementation of tanin (p<0.05), conversely, pH and NH3 content were not significantly effective (p>0.05).

TóM TắT

Đề tài nghiên cứu ?ảnh hưởng của bổ sung các mức tanin trong khẩu phần đến tỷ lệ tiêu hóa, lượng ăn vào và các thông số dịch dạ của bò? được tiến hành tại Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ và tại trại bò Tầm Vu, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hình vuông latin với 4 nghiệm thức và 4 lần lặp lại, các nghiệm thức của thí nghiệm tăng dần mức độ tanin  từ 0, 4, 6, 8% tanin (vật chất khô) trong khẩu phần. Thí nghiệm được tiến hành trên bốn bò đực lai Sind 2 năm tuổi có trọng lượng 184 - 186 Kg, cả bốn bò được mổ lỗ dò trước khi tiến hành thí nghiệm, mỗi giai đoạn gồm 15 ngày. Kết quả cho thấy khi bổ sung tanin ở các mức 4%, 6% và 8% thì tỷ lệ tiêu hóa DM, CP và OM của thí nghiệm khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (p < 0,05),  lượng ăn vào cũng có kết quả tương tự (p<0,05). Ngược lại, hàm lượng pH và NH3  không có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (p>0,05). Qua thí nghiệm cho thấy có thể sử dụng tanin  6 % (vật chất khô) trong khẩu phần để nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 18-22
Tác giả: Hồ Quảng Đồ
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...