Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 400-405
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện trên 12 bò đực lai Sind 1 năm tuổi nhằm đánh giá ảnh hưởng của các mức bổ sung tanin trong khẩu phần lên khả năng tăng trưởng và một số chỉ tiêu chất lượng thịt của bò lai Sind. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nghiên với 4 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. Các nghiệm thức là mức độ tanin 0, 4, 6, 8% (tính theo vật chất khô) trong khẩu phần được kí hiệu lần lượt là T0, T4, T6 và T8. Tăng trọng, lượng ăn vào và hệ số chuyển hoá thức ăn (HSCHTA) của bò có sự khác biệt giữa các nghiệm thức (P

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 13-17
Tác giả: Hồ Quảng Đồ
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 18-22
Tác giả: Hồ Quảng Đồ
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...