Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
276 (2022) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Đề tài “So sánh tỷ lệ tiêu hóa (%) và thể tích khí sinh ra (ml) của cây khoai mì (Manihot esculenta Crantz) và cây Đậu biển (Vigan marina) trong điều kiện in vitro được tiến hành tại Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp Trường Đại học Cần Thơ. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, với 6 nghiệm thức và 4 lần lặp lại. Thí nghiệm gồm: Nghiệm thức 1 (LVN): 100% lá Vigna marina, nghiệm thức 2 (CLVN): 100% cọng và lá Vigna marina, nghiệm thức 3 (CVN): 100% cọng Vigna marina, nghiệm thức 4 (LKM): 100% lá khoai mì, nghiệm thức 5 (CLKM): 100% cọng và lá khoai mì, nghiệm thức 6 (CKM): 100% cọng khoai mì. Kết quả của thí nghiệm cho thấy tỷ lệ sinh khí và tiêu hóa của cây Đậu biển và cây Khoai mì tương đương nhau và không có sự khác biệt ý nghĩa thống kê (P>0,05) giữa các nghiệm thức khi so sánh lá cây Đậu biển với lá cây Khoai mì, cọng lá cây đậu biển với cọng lá cây Khoai mì và cọng của của cây Đậu biển và cọng của cây khoai mì.      

Từ khóa: Đậu biển (Vigan marina), khoai mì (Manihot esculenta Crantz), thể tích khí sinh ra, tỷ lệ tiêu hóa, in vitro.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 13-17
Tác giả: Hồ Quảng Đồ
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 18-22
Tác giả: Hồ Quảng Đồ
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...