Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 4 (193) 2015 (2015) Trang: 98-102
Tác giả: Hồ Quảng Đồ
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Đề tài nghiên cứu Ảnh hưởng của các mức thay thế đạm của thức ăn hổn hợp bằng lá dâm bụt (Hibiscus rosa-sinensis) lên quá trình sinh khí mêtan (CH4) bằng phương pháp in vitro được được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 5 nghiệm thức và 5 lần lặp lại, tổng đơn vị thí nghiệm 5x5=25. Nghiệm thức 1 (NT1): 0% Dâm bụt + 20% TĂHH + 80% cỏ Voi. Nghiệm thức 2 (NT2): 5% Dâm bụt + 15% TĂHH + 80% cỏ Voi. Nghiệm thức 3 (NT3): 10% Dâm bụt + 10% TĂHH + 80% cỏ Voi. Nghiệm thức 4 (NT4): 15% Dâm bụt + 5% TĂHH + 80% cỏ Voi. Nghiệm thức 5 (NT5): 20% Dâm bụt + 0% TĂHH + 80% cỏ Voi. Kết quả thí nghiệm: Khi bổ sung các mức lá dâm bụt 5%, 10%, 15% và 20% vào khẩu phần thì tổng lượng khí sinh ra, tỷ lệ tiêu hóa, %CH4, mlCH4/gDM và ml CH4/gDM có xu hướng giảm dần so với đối chứng và có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 13-17
Tác giả: Hồ Quảng Đồ
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 18-22
Tác giả: Hồ Quảng Đồ
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...