Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
275 (2022) Trang: 67-71
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Đề tài “Mô tả đặc điểm hình thái, thành phần dưỡng chất và xác định tỷ lệ tiêu hoá của cây Đậu biển (Vigna Marina)” được thực hiện tại Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ với mục đích mô tả đặc điểm hình thái, phân tích thành phần dưỡng chất và tiến hành thí nghiệm theo dõi thể tích sinh khí, tỷ lệ tiêu hóa của cây Vigna marina trong điều kiện in vitro, thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, với 5 nghiệm thức và 4 lần lặp lại. Thí nghiệm gồm: Nghiệm thức 1 (TLVN): thân lá Vigna marina, nghiệm thức 2 (TVN): thân Vigna marina, nghiệm thức 3 (LVN): lá Vigna marina, nghiệm thức 4 (VVN): vỏ Vigna marina, nghiệm thức 5 (HVN): hạt Vigna marina. Kết quả thí nghiệm cho thấy về đặc điểm của trái Vigna marina chiều dài hạt trung bình 6,31mm, chiều rộng hạt trung bình 4,13mm, trái có chiều dài trung bình là 62,71mm, mỗi trái có từ 3 đến 8 hạt. Hàm lượng CP và NDF ở phần hạt Vigna marina lần lượt là 22,17% và 49,99, ngoài ra hàm lượng xơ phần vỏ của trái với NDF là 48,94%, ADF là 33,58%. Hàm lượng khí sinh khí và tiêu hóa của cây Vigna marina vào thời điểm 24 giờ như sau: Tỷ lệ sinh khí NH3N có sự sai khác có giữa các nghiệm thức (P> 0,05) cao nhất là hạt Vigna marina với kết quả là 65,45ml, thấp nhất là thân Vigna marina 44,3ml. Tỷ lệ tiêu hóa vật chất khô và hợp chất hữu cơ của lá Vigna marina lần lượt là 78,18% và 78,32% cao nhất trong tất cả các nghiệm thức.

Từ khóa: đặc điểm hình thái, Vigna marina, thể tích khí sinh ra, tỷ lệ tiêu hóa, in vitro.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 13-17
Tác giả: Hồ Quảng Đồ
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 18-22
Tác giả: Hồ Quảng Đồ
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...