Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 46-54
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 28/04/2014

Ngày chấp nhận: 30/10/2014

 

Title:

Type and concentration effects of calcium application for post-harvest treatment on the quality and shelf life of ?Cat Hoa Loc? mangoes

Từ khóa:

Calcium, xoài Cát Hòa Lộc, nấm bệnh, hao hụt trọng lượng trái, tỷ lệ rụng cuống, độ cứng

Keywords:

Calcium, ?Cat Hoa Loc? mangoes, diseases, fresh weight loss, stem loss, hardness

ABSTRACT

The purpose of this study was to search out the type and concentration of calcium application for post-harvest treatment on ?Cat Hoa Loc? mangoes to maintain the quality, limit the post-harvest spoiling and extend the shelf life. Experiments were performed on the basis of a Completely Randomized Design, including 10 treatments by dipping ?Cat Hoa Loc? mangoes in CaCl2, Ca(OH)2 and Ca(NO3)2 in three types of concentration as 1000 ppm, 2000 ppm and 3000 ppm; and the control treatment was with water. Results showed that the treatment of CaCl2 or Ca(OH)2 in concentration of 3000 ppm effectively reduced the rate of diseases, fresh weight loss, stem loss etc... and still maintained the fruit hardness, peel color and value of senses for the appearance until the eighth day after storing at the laboratory condition (28-33°C, 55-65%RH), whereas the control treatment only maintained for four days after storage. Other criteria such as vitamin C content, pH, total sugar content and Brix were always maintained in a stable way throughout the storage period.

TóM TắT

Đề tài được thực hiện nhă?m mu?c tiêu ti?m ra dạng và liều lượng calcium xư? ly? sau thu hoạch tra?i xoài Cát Hòa Lộc đê? duy trì chất lượng, hạn chế tô?n thâ?t sau thu hoa?ch va? ke?o da?i thơ?i gian tô?n trư?. Thi? nghiê?m đươ?c bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm 10 nghiệm thức thực hiện bằng cách ngâm trái xoài Cát Hòa Lộc trong dung dịch CaCl2, Ca(OH)2 và Ca(NO3)2 sau thu hoạch ở ba nồng độ là 1000 ppm, 2000 ppm và 3000 ppm và nghiệm thức đối chứng ngâm trong nước. Kê?t qua? như sau: ngâm trái xoài trong dung dịch CaCl2 hoặc Ca(OH)2 ở nồng độ 3000 ppm co? ta?c du?ng làm hạn chế ty? lê? bệnh, tỷ lệ hao hu?t tro?ng lươ?ng tra?i, tỷ lệ rụng cuống,? đồng thời vẫn duy trì được độ cứng của trái, màu sắc và giá trị cảm quan cho đến ngày thứ 08 sau khi tồn trữ trong điê?u kiê?n pho?ng thi? nghiê?m (nhiê?t đô? 28-33°C, â?m đô? 55-65%), trong khi nghiệm thức đối chứng chỉ duy trì được chất lượng được 04 ngày sau khi tồn trữ. Các chỉ tiêu khác như hàm lượng vitamin C, pH, hàm lượng đường tổng số và độ Brix cũng được duy trì ổn định trong suốt quá trình tồn trữ.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 210-217
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 219-226
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 93-100
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...