Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 219-226
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 22/07/2018

Ngày duyệt đăng: 03/08/2018

 

Title:

Effects of irrigation regimes on the fruit cracking phenomenon and yield of ‘Rongrien’ rambutan (Nephelium lappaceum L.) in Phong Dien district - Can Tho city

Từ khóa:

Chôm chôm ‘Rongrien’ (Nephelium lappaceum L.), năng suất, nứt trái, phẩm chất, tưới nước

Keywords:

Fruit cracking, quality, ‘Rongrien’ rambutan (Nephelium lappaceum L.), yield, watering

 

ABSTRACT

This study aimed to determine the effect of irrigation regimes on the fruit cracking phenomenon and yield of Rongrien rambutan (Nephelium lappaceum L.). The experiment was carried out at 6-year-old Rongrien rambutan trees in Nhon Ai commune - Phong Dien district - Can Tho city, in on-season 2016 (from March to July). The experiment design was randomized complete block with ten replications for each treatment and each of which had a tree. Treatments were four irrigation intervals, including (1) control (no irrigation), (2) 2 days, (3) 4 days and (4) 8 days. The water level in the irrigation ditch was kept at 0.4 - 0.5 m lower than the raised bed and watered 20 liters per tree. Watering for the first time at the stage of 2 weeks after fruit set until harvest, in early morning. The results showed that irrigation interval of 2 days had lower the proportion of fruit cracking than 2.03 times and increased commercial yield 17.4%; and irrigation of 4 days was 1.07 folds and 4.3% in contrast with those of the control (respectively). All irrigation regimes did not affect on fruit flesh quality at harvest.

TÓM TẮT

Mục đích của thí nghiệm là xác định ảnh hưởng của chế độ tưới đến hiện tượng nứt trái và năng suất trái chôm chôm Rongrien (Nephelium lappaceum L.). Thí nghiệm được thực hiện trên cây chôm chôm Rongrien 6 năm tuổi tại xã Nhơn Ái - huyện Phong Điền - thành phố Cần Thơ vụ thuận 2016 (từ tháng 3 - 7). Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm có 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức có mười lần lặp lại, mỗi lần lặp lại tương ứng một cây. Các nghiệm thức là 4 khoảng cách tưới, bao gồm đối chứng (để tự nhiên không tưới), 2 ngày, 4 ngày, và 8 ngày. Mực nước trong mương được lưu giữ cách mặt liếp 0,4 - 0,5 m, lượng nước tưới 20 lít/cây. Tưới lần đầu vào giai đoạn 2 tuần sau khi đậu trái và tưới đến giai đoạn thu hoạch trái, tưới vào lúc sáng sớm. Kết quả thí nghiệm cho thấy tưới 2 ngày/lần có tỷ lệ nứt trái thấp hơn 2,03 lần, tăng năng suất thương phẩm 17,4%; và tưới 4 ngày/lần có kết quả lần lượt là 1,07 và 4,3% so với đối chứng (theo thứ tự). Các chế độ tưới đều không ảnh hưởng đến phẩm chất trái khi thu hoạch.

Trích dẫn: Trần Thị Bích Vân và Lê Bảo Long, 2018. Ảnh hưởng của chế độ tưới đến hiện tượng nứt trái và năng suất chôm chôm rongrien (Nephelium lappaceum L.) tại huyện Phong Điền - thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Nông nghiệp): 219-226.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 210-217
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 46-54
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 93-100
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...