Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2022) Trang: 11-15
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

TÓM TẮT

Nhằm khảo sát ảnh hưởng của GA3 phun qua lá đến hiện tượng nứt trái, năng suất, và chất lượng chôm chôm Rongrien, một thí nghiệm được thực hiện tại xã Nhơn Ái - huyện Phong Điền - thành phố Cần Thơ trên cây chôm chôm Rongrien 6 năm tuổi, mùa vụ 2020. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên gồm có 4 nghiệm thức là 4 nồng độ GA3 khác nhau (0, 25, 50, và 100 ppm). Mỗi nghiệm thức có 8 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại tương ứng một cây. GA3 phun đều lên tán lá và trái sau khi đậu trái 8 tuần, xử lý 3 lần với khoảng cách hai lần là 15 ngày. Tất cả các cây đều có cùng chế độ chăm sóc. Kết quả cho thấy nồng độ GA3 phun qua lá có ảnh hưởng đến tỷ lệ nứt trái, năng suất, và chất lượng trái chôm chôm Rongrien khi thu hoạch. Phun GA3 100 ppm đều lên lá sau khi đậu trái 8 tuần (3 lần, khoảng cách 15 ngày/lần) có tỷ lệ nứt trái thấp hơn trong khi năng suất cao hơn 31% so với đối chứng. Chất lượng trái cũng cao hơn so với nghiệm thức đối chứng, độ Brix và hàm lượng vitamin C dịch trích thịt trái tương ứng 18,9% và 39,9 mg/100g.

Từ khóa: chất lượng trái, chôm chôm Rongrien, GA3, năng suất, Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 210-217
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 219-226
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 46-54
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 93-100
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...