Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 210-217
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

A survey on the fruit cracking phenomenon in “Rongrien” rambutan (Nephelium lappaceum Linn) in Phong Dien district, Can Tho city

Từ khóa:

Canxi, nứt trái, rò rỉ ion, chôm chôm ‘Rongrien’

Keywords:

Calcium, fruit cracking, ion leakage, 'Rongrien' rambutan

ABSTRACT

The survey was aimed to understand the fruit cracking phenomenon and its relationship with physiological-biochemical characteristics of fruits. The survey was begun in March 2014 and ended in July 2014. Fruit samples were collected randomly from 30 rambutan trees (4 years old) in one orchard under the same care regime at My Khanh Commune – Phong Dien District – Can Tho City. The first collection was on March 15th, 2014 (two weeks after fruit set) with the interval of 15 days. Results showed that fruit cracking occurred when fruits began to mature (after 12 weeks of fruit set) and then increased until harvest. Heavy rain during rapid fruit flesh growth periods but the peel of fruit has stopped growing and low total Ca2+ content in the peel are factors related to fruit cracking. At harvest time, the cracking fruits had thin–peel and total Ca2+ content were lower than those in the normal ones. There is a strong positive correlation between the ratio of fruit cracking and total Ca2+ content as well as peel thickness of fruits.

TÓM TẮT

Mục tiêu của khảo sát là tìm hiểu về hiện tượng nứt trái và mối quan hệ với đặc tính sinh lý – sinh hóa trái. Khảo sát bắt đầu từ tháng 3/2014 khi cây chôm chôm đậu trái và kết thúc vào tháng 7/2014. Mẫu trái thu thập ngẫu nhiên trên 30 cây chôm chôm (4 năm tuổi) trong cùng 1 vườn có cùng chế độ chăm sóc tại xã Mỹ Khánh – huyện Phong Điền – thành phố Cần Thơ. Thu mẫu lần đầu vào ngày 15 tháng 3 năm 2014 (2 tuần sau khi đậu trái), các lần kế tiếp cách nhau 2 tuần. Kết quả cho thấy hiện tượng nứt trái xuất hiện ở giai đoạn trái bắt đầu trưởng thành (sau 12 tuần đậu trái) và tăng nhanh đến khi thu hoạch. Mưa nhiều trong giai đoạn thịt trái tăng trưởng mạnh nhưng vỏ trái đã ngừng tăng trưởng và hàm lượng Ca2+ ở vỏ trái thấp là yếu tố có liên quan đến hiện tượng nứt trái. Tại thời điểm thu hoạch, trái bị nứt có vỏ mỏng và hàm lượng Ca2+ ở vỏ trái thấp so với trái bình thường, trong khi tỷ lệ rò rỉ ion cao hơn. Có sự tương quan thuận chặt giữa tỷ lệ nứt trái với hàm lượng Ca2+ tổng số ở vỏ trái và độ dày vỏ trái.

Trích dẫn: Trần Thị Bích Vân và Lê Bảo Long, 2016. Khảo sát hiện tượng nứt trái chôm chôm Rongrien (Nephelium lappaceum Linn) tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 3): 210-217.

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 219-226
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 46-54
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 93-100
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...