Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10 (2018) Trang: 87-93
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Liên kết:

Mục đích của thí nghiệm là để đánh giá ảnh hưởng của các biện pháp xử lý canxi đến hiện tượng nứt trái và phẩm chất chôm chôm Rongrien (Nephelium lappaceum Linn). Thí nghiệm được thực hiện trên tại xã Mỹ Khánh - huyện Phong Điền - thành phố Cần Thơ trên cây 5 năm tuổi, trong cùng một vườn có cùng chế độ chăm sóc, mùa vụ 2016. Lượng phân vô cơ sử dụng trên tất cả các nghiệm thức là như nhau, được chia làm 4 lần bón: đợt 1 (sau thu hoạch) 0,32 kg N - 0,23 kg P2O5, đợt 2 (trước khi ra hoa 1 tháng): 0,1 kg N - 0,1 kg P2O5 - 0,075 kg K2O, đợt 3 (khi cây đậu trái): 0,1 kg N - 0,1 kg P2O5­ - 0,075 kg K2O, và đợt 4 (khi cây mang trái): 0,12 kg K2O. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm có 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức có mười lần lặp lại, mỗi lần lặp lại tương ứng một cây. Kết quả thí nghiệm cho thấy nhúng trực tiếp trái làm giảm tỷ lệ nứt trái 4,15 lần và tăng năng suất thương phẩm 19,8%; phun trực tiếp lên trái là 3,67 lần và 20,3%; phun đều lên lá và trái là 1,93 lần và 11,0% so với đối chứng (theo thứ tự). Các biện pháp bổ sung CaCl2 đều có khuynh hướng làm giảm độ Brix thịt trái.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 210-217
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 219-226
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 46-54
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 93-100
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...