Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
08/2018 (2018) Trang: 43-49
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của kali đến sự hấp thu canxi và hiện tượng nứt trái chôm chôm Rongrien. Thí nghiệm được thực hiện tại huyện Phong Điền - TP . Cần Thơ trên cây chôm chôm 6 năm tuổi, mùa vụ 2016. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm có 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức có mười lần lặp lại, mỗi lần lặp lại tương ứng một cây. Các nghiệm thức trong thí nghiệm bao gồm: bổ sung 0,12 K2O/cây (đối chứng), 0,24 kg K2O/cây, 0,48 kg K2O/cây, và 0,96 kg K2O/cây. Kết quả cho thấy: hàm lượng Ca ở vỏ trái giảm khi lượng K2O bón vào đất tăng; bổ sung 0,24 kg K2O/cây không làm giảm hàm lượng Ca và Ca-pectate vỏ trái nhưng bón 0,48 và 0,96 kg K2O/cây làm giảm hàm lượng Ca 1,11 và 1,18 lần đồng thời giảm hàm lượng Ca-pectate vỏ trái 1,33 và 1,43 lần so với đối chứng (theo thứ tự). Kết quả cũng cho thấy bổ sung 0,24 kg K2O/cây không ảnh hưởng đến tỷ lệ nứt trái nhưng bổ sung 0,48 và 0,96 kg K2O/cây có tỷ lệ nứt trái cao hơn đối chứng 1,38 và 1,42 lần (theo thứ tự), có sự tương quan thuận giữa lượng kali bổ sung và tỷ lệ nứt trái (r = 0,79**). Độ Brix tăng cùng với lượng K2O bón bổ sung vào đất.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 210-217
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 219-226
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 46-54
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 93-100
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...