Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 50 (2017) Trang: 26-33
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 09/02/2017

Ngày nhận bài sửa: 27/04/2017

Ngày duyệt đăng: 26/06/2017

 

Title:

Evaluating the effect of slow release fertilizer on rice growth and grain yield

Từ khóa:

Đất phèn nhẹ, phân bón tan chậm, polymer

Keywords:

Polymer, slightly acid sulfate soil, slow release fertilizer

ABSTRACT

In rice cultivation, fertilizer expense is about 30% of total input, but its overuse cause environmental pollution. Therefore, the study "Evaluating the effect of slow release fertilizer on growth and yield" was carried out in Phu Cuong cooperative, Tam Nong district, Dong Thap province during the 2016 Summer-Autumn crop, on slightly sulfate soil in order to increase fertilizer efficiency. The experiment was arranged in the randomized complete block of 6 fertilizer treatments with 3 replications. Slow release fertilizer is the common chemical N-P-K fertilizers covered by polymer in order to control the solubility according to the need of rice plant in all growth stages, so slow release fertilizer wasapplied onlyone time before the final soil preparation. Experimental results showed that slow releasefertilizer provided enough nutrients for whole rice crop. In particular, slow release fertilizer treatment with N-P-K: 60-46-39 achieved the highest efficiency. It was equal to 50% nitrogen, 57% phosphorus and 65% potassium of traditional treatment's formula, while obtained the same quality and yield, and low pest damage.

TÓM TẮT

Trong thâm canh lúa, phân bón chiếm 30% chi phí, ngoài ra bón dư phân sẽ tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường. Vì vậy, nghiên cứu “Đánh giá hiệu quả của phân bón tan chậm đến sinh trưởng và năng suất lúa” được thực hiện tại hợp tác xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp trong vụ Hè - Thu 2016, trên nền đất phèn nhẹ nhằm tìm ra công thức tối ưu nhất và xác định hiệu quả kỹ thuật, tài của loại phân bón này. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên 3 lần lặp lại với 6 nghiệm thức phân bón. Phân tan chậm là phân hóa học N-P-K thông thường được baopolymer để điều khiển phân tan theo nhu cầu cây lúa trong suốt thời gian sinh trưởng nên chỉ bón 1 lần trước khi làm đất lần cuối để vùi phân vào đất. Kết quả thí nghiệm cho thấy phân tan chậm cung cấp đủ dinh dưỡng để cây trồng phát triển qua các giai đoạn sinh trưởng. Nghiệm thức phân tan chậm với công thức N-P-K: 60-46-39 cho hiệu quả cao nhất dù chỉ sử dụng 50% đạm, 57% lân và 65% kali so với công thức phân bón truyền thống của nông dân nhưng lại đạt năng suất và chất lượng tương đương, đồng thời ít nhiễm sâu bệnh.

Trích dẫn: Vũ Anh Pháp, Trần Hữu Phúc, Nguyễn Văn Sánh, Trần Văn Dũng và Nguyễn Thanh Mỹ, 2017. Đánh giá hiệu quả của phân bón tan chậm đến sinh trưởng và năng suất lúa vụ Hè Thu 2016 trên vùng đất nhiễm phèn, tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50b: 26-33.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 1-11
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 120-129
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 212-221
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 255-264
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 67-74
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tải về
118 (2020) Trang: 104-109
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
2 (2019) Trang: 50-54
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
11 (2015) Trang: 20-28
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: HUMAN RESOURCES FOR THE FUTURE OF THE MEKONG DELTA OF VIETNAM, tổ chức tại Đại học Cần Thơ, thời gian 5-11-2015
11 (2015) Trang: 20-28
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Đại học Cần Thơ
(2011) Trang:
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Diễn đàn Khuyến nông Nông nghiệp lần thứ 5 - 2010
(2011) Trang:
Tạp chí: Diễn đàn Khuyến nông Nông nghiệp lần thứ 5 - 2010
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...