Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 38 (2015) Trang: 120-129
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 30/09/2014

Ngày chấp nhận: 09/06/2015

Title:

Evaluation of the current rice production and market in Xuan Hiep commune of Tra On District, Vinh Long Province

Từ khóa:

Sản xuất lúa, câu lạc bộ giống lúa, thị trường lúa gạo

Keywords:

Rice production, rice seed club, the rice market

ABSTRACT

Evaluation of the current rice production and market in Xuan Hiep commune (Vinh Long) was carried out in order to determine the factors that affect the production and consumption of rice and to find the solutions for improving profits of agents involved in the rice value chain. The survey of 120 farmers, in which 30 farmers inside the Xuan Hiep seed club and 90 households outside the club in Xuan Hiep village(Tra On - Vinh Long) was conducted and information were collected such as  variety, seed quality, seasonal calendar, cultural practices, advantages and disadvantages in production and consumption of rice. The descriptive statistical analysis, SWOT were used to analyze the data. Results showed that farmers in the club used the standardized seed, low seeding rate of less than 66kg/ha of seeds, 16 kg/ha of nitrogen, 0.64 l/ha of herbicides, 0.28 l/ha of pesticides and 3.93 l/ha of fungicides but obtained 80% higher profits by increasing 0.6 tons/ha of yield and VND 1,000/kg of price compared to farmers outside the club. Currently, the rice value chain of export is more efficient than of domestic consumption, and the benefit of the farmers per kg of rice grain is higher than of other agents.

TÓM TẮT

Đánh giá hiện trạng sản xuất và thị trường lúa gạo tại xã Xuân Hiệp, tỉnh Vĩnh Long nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ lúa gạo để tìm giải pháp nâng cao lợi nhuận cho các tác nhân tham gia chuỗi giá trị lúa gạo. Chọn 120 hộ để khảo sát bao gồm 30 hộ thuộc câu lạc bộ giống Xuân Hiệp và 90 hộ ngoài câu lạc bộ tại xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Nội dung khảo sát bao gồm giống, mùa vụ, kỹ thuật canh tác, thuận lợi và khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ lúa. Sử dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả và SWOT để đánh giá, phân tích số liệu. Kết quả cho thấy nông dân trong câu lạc bộ giống, được tập huấn kỹ thuật chọn tạo và sản xuất giống, hầu hết sử dụng giống lúa đạt tiêu chuẩn để làm giống, sử dụng ít hơn 66 kg/ha lúa giống, 16 kg/ha phân đạm, 0,64 l/ha thuốc trừ cỏ, 0,28 l/ha thuốc trừ sâu và 3,93 l/ha thuốc trừ bệnh nhưng có lợi nhuận cao hơn 80 % do tăng năng suất 0,6 tấn/ha và giá bán lại cao hơn 1.000 đ/kg so với nông dân ngoài câu lạc bộ. Hiện nay, chuỗi giá trị gạo xuất khẩu hiệu quả hơn chuỗi giá trị gạo tiêu thụ nội địa, lợi ích của người nông dân/mỗi kg gạo cao hơn so với những tác nhân khác. Tuy nhiên, do diện tích đất ít nên thu nhập lại thấp hơn nhiều các tác nhân khác

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 1-11
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 212-221
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 255-264
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 26-33
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 67-74
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tải về
118 (2020) Trang: 104-109
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
2 (2019) Trang: 50-54
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
11 (2015) Trang: 20-28
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: HUMAN RESOURCES FOR THE FUTURE OF THE MEKONG DELTA OF VIETNAM, tổ chức tại Đại học Cần Thơ, thời gian 5-11-2015
11 (2015) Trang: 20-28
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Đại học Cần Thơ
(2011) Trang:
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Diễn đàn Khuyến nông Nông nghiệp lần thứ 5 - 2010
(2011) Trang:
Tạp chí: Diễn đàn Khuyến nông Nông nghiệp lần thứ 5 - 2010
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...