Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2019) Trang: 50-54
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện tại 3 vùng sinh thái (phèn, ngọt và mặn) của Đồng bằng sông Cửu Long. Thí nghiệm thực hiện 2 vụ Đông Xuân và Hè Thu trên giống MTL372 với 5 thời điểm thu hoạch nhằm tìm ra thời điểm thu hoạch hợp lý nhất cho năng suất và phẩm chất gạo cao nhất. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 5 nghiệm thức ứng với 5 thời điểm thu hoạch: 80, 85, 90, 95, 100% lúa chín. Kết quả thí nghiệm cho thấy thời điểm thu hoạch tốt nhất là 95% lúa chín của vụ Đông Xuân và 90% lúa chín của vụ Hè Thu tại cả 3 vùng sinh thái đều cho năng suất và phẩm chất xay chà cao nhất như tăng tỉ lệ gạo nguyên, giảm tỉ lệ bạc bụng.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 1-11
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 120-129
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 212-221
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 255-264
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 26-33
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 67-74
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tải về
118 (2020) Trang: 104-109
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
11 (2015) Trang: 20-28
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: HUMAN RESOURCES FOR THE FUTURE OF THE MEKONG DELTA OF VIETNAM, tổ chức tại Đại học Cần Thơ, thời gian 5-11-2015
11 (2015) Trang: 20-28
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Đại học Cần Thơ
(2011) Trang:
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Diễn đàn Khuyến nông Nông nghiệp lần thứ 5 - 2010
(2011) Trang:
Tạp chí: Diễn đàn Khuyến nông Nông nghiệp lần thứ 5 - 2010
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...