Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 1-11
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 06/09/2012

Ngày chấp nhận: 20/06/2013

 

Title:

The effects of Biosar on rice blast disease (Pyricularia grisea) under the rice field conditions in Tam Nong district, Dong Thap province

Từ khóa:

Biosar, bệnh cháy lá, Jasmine85, mật độ sạ

Keywords:

Biosar, Blast disease, Jasmine85, seed rates

ABSTRACT

Testing the effects of Biosar-3 ĐHCT (CuCl2) on blast disease was carried out in randomized complete block design in Dong Thap province. The results showed that both fungicide and Biosar treatments reduced leaf and panicle blast diseases significantly different than those of checked treatment. Treatment of Biosar did not highly affect on plant height, number of panicles.m-2 and panicle blast disease. However, it increased number of filled grains, grain weight and grain yield. The yield of Biosar treatment was 7.14 tons.ha-1 compare to the yield of checked treatment was 5.08 tons.ha-1. Seed rate of 100 kg.ha-1 treatment reduced rice blast damage and increased the effects of Biosar.

TóM TắT

Đánh giá hiệu lực quản lý bệnh đạo ôn bằng biện pháp tổng hợp kết hợp sử dụng chất kích kháng Biosar-3 ĐHCT (CuCl2). Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn tòan ngẫu nhiên tại tỉnh Dong Thap: Kết quả thí nghiệm cho thấy cả hai nghiệm thức có xử lý thuốc trừ bệnh đạo ôn và Biosar có hiệu quả giảm bệnh đạo ôn khác biệt so với đối chứng. Xử lý Biosar không ảnh hưởng đến chiều cao cây, số bông/m2 nhưng gia tăng số hạt chắc/bông, tỷ lệ hạt chắc, trọng lượng 1000 hạt, từ đó giúp gia tăng năng suất. Tuy nhiên, Biosar không có hiệu quả cao đối với bệnh đạo ôn cổ bông. Năng suất đạt 7,14 tấn/ha so với đối chứng 5,08 tấn/ha. Sạ với mật độ 100 kg/ha giúp cây lúa hạn chế được sự gây hại của bệnh đạo ôn lá đồng thời tăng hiệu quả của biện pháp kích kháng.

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 120-129
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 212-221
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 255-264
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 26-33
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 67-74
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tải về
118 (2020) Trang: 104-109
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
2 (2019) Trang: 50-54
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
11 (2015) Trang: 20-28
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: HUMAN RESOURCES FOR THE FUTURE OF THE MEKONG DELTA OF VIETNAM, tổ chức tại Đại học Cần Thơ, thời gian 5-11-2015
11 (2015) Trang: 20-28
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Đại học Cần Thơ
(2011) Trang:
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Diễn đàn Khuyến nông Nông nghiệp lần thứ 5 - 2010
(2011) Trang:
Tạp chí: Diễn đàn Khuyến nông Nông nghiệp lần thứ 5 - 2010
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...