Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 13 (2010) Trang: 255-264
Tải về

ABSTRACT

In the curent years, the price of food is raising and the condition of rice cultivation is improving, therefore the modal of triple rice has being enlarged in the Mekong delta, and consequently farmers are facing to many problems, in which brown plant hopper (BPH), yellow stunt and ragged stunt diseases are the most dangerous pests, that not only increase the input cost but also reduce the yield and quality. The investigation of rice cultivation in 2008 in order to evaluate on the effect of the triple rice and the ability of farmers on BPH management. The results showed that in the outbreak of BPH, especially in the case of application of BPH sensitive cultivars in a large area and the overuse of pesticides, the triple rice had negative economic effect and seriously impacted on the community health and environment. So the multi-applications for BPH managemnet are avaible, in which the application of diversified cultivars, suitable croping calendars for avoiding BPH was highly effective.

Keyworlds: triple rice, brown plant hopper (BPH), yellow stunt and ragged stunt diseases

Title: Evaluation of rice cultivation under pressure of brown plant hopper in the Mekong delta

TO?M TắT

Như?ng năm gâ?n đây, gia? lương thư?c tăng cao va? điê?u kiê?n canh ta?c lu?a đươ?c ca?i thiê?n nên phâ?n lơ?n diê?n ti?ch lu?a ơ? đô?ng bă?ng sông Cư?u Long (ĐBSCL) đa? chuyê?n qua canh ta?c 3 vu?/năm dâ?n đê?n nông dân pha?i đô?i mă?t vơ?i nhiê?u vâ?n đê?, đă?c biê?t la? râ?y nâu, bê?nh va?ng lu?n, lu?n xoă?n la? đa? la?m tăng chi phi? sa?n xuâ?t va? gia?m năng suâ?t, châ?t lươ?ng lu?a. Vi? vâ?y, nghiên cư?u thư?c tra?ng sa?n xuâ?t lu?a ơ? ĐBSCL năm 2008 nhă?m đa?nh gia? hiê?u qua? canh ta?c lu?a 3 vu? va? kha? năng qua?n ly? râ?y nâu cu?a nông dân. Kê?t qua? cho thâ?y, hâ?u hê?t ca?c vu?ng canh ta?c lu?a 3 vu? trong điê?u kiê?n di?ch râ?y nâu bô?c pha?t không co? hiê?u qua? kinh tê? trong vu? thư? 3 khi nông dân sư? du?ng giô?ng lu?a nhiê?m râ?y chiê?m ti? lê? cao, va? pho?ng tri? râ?y nâu chu? yê?u bă?ng biê?n pha?p ho?a ho?c đa? không đem la?i hiê?u qua?, a?nh hươ?ng đê?n môi trươ?ng va? sư?c kho?e cô?ng đô?ng. Qua đo? cho thâ?y, đê? đô?i pho? vơ?i di?ch bê?nh hiê?u qua? câ?n a?p du?ng nhiê?u biê?n pha?p trong đo? biê?n pha?p giô?ng, li?ch thơ?i vu?, gieo sa? đô?ng loa?t ne? râ?y đa? đem la?i hiê?u qua? cao.

Tư? kho?a: lu?a 3 vu?, râ?y nâu, bê?nh va?ng lu?n va? lu?n xoă?n la?

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 1-11
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 120-129
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 212-221
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 26-33
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 67-74
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tải về
118 (2020) Trang: 104-109
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
2 (2019) Trang: 50-54
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
11 (2015) Trang: 20-28
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: HUMAN RESOURCES FOR THE FUTURE OF THE MEKONG DELTA OF VIETNAM, tổ chức tại Đại học Cần Thơ, thời gian 5-11-2015
11 (2015) Trang: 20-28
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Đại học Cần Thơ
(2011) Trang:
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Diễn đàn Khuyến nông Nông nghiệp lần thứ 5 - 2010
(2011) Trang:
Tạp chí: Diễn đàn Khuyến nông Nông nghiệp lần thứ 5 - 2010
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...