Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 67-74
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 31/08/2012

Ngày chấp nhận: 22/03/2013

 

Title:

Evaluating of the lodging tolerance of promising improved rice varieties

Từ khóa:

Lúa, đổ ngã, chiều cao cây, độ cứng

Keywords:

Rice, lodging, plant height, hardness

ABSTRACT

Rice lodging tolerant varieties are one of the best choices to control rice lodging. Basing on this purpose, the evaluating of the lodging tolerance of 12 improved rice varieties was conducted in randomized complete block design inDongThapProvince. The results showed that plant height of rice varieties in the experiment was shorter than 100 cm. The varieties with short internodes, especially the third and the fourth internodes, short cell length, hard internodes will help rice plant tolerate lodging. MTL392, MTL500, OM6073, TN128, OM4900 and VND95-20 were high yield rice varieties. Among them, MTL392 lodged before harvesting time. MTL466, OM2514, OM4495 and HĐ1 varieties showed good to fair toleratability to lodging. MTL384 and OM3536 did not show tolerate with lodging.

TóM TắT

Sử dụng giống chống chịu đổ ngã là một biện pháp quan trọng để hạn chế đổ ngã trong canh tác lúa. Nhằm mục đích trên, việc đánh giá tính chống chịu đổ ngã của 12 giống lúa đã được thực hiện theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên ở tỉnh Đồng Tháp. Kết quả cho thấy, với chiều cao cây lúa thấp hơn 100 cm thì những giống có chiều dài lóng ngắn, đặc biệt là lóng thứ ba và thứ tư ngắn, chiều dài tế bào ngắn, độ cứng thân lớn sẽ giúp cho cây chống chịu đổ ngã tốt hơn. Các giống MTL392, MTL500, OM6073, TN128, OM4900 và VND95-20 là những giống thuộc nhóm có năng suất cao, trong đó chỉ có giống MTL392 đổ ngã ở giai đoạn cuối. Các giống MTL466, OM2514, OM4495 và HĐ1 là những giống chống chịu đổ ngã khá đến trung bình. Các giống MTL384 và OM3536 là những giống đổ ngã nhiều.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 1-11
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 120-129
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 212-221
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 255-264
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 26-33
Tải về
118 (2020) Trang: 104-109
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
2 (2019) Trang: 50-54
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
11 (2015) Trang: 20-28
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: HUMAN RESOURCES FOR THE FUTURE OF THE MEKONG DELTA OF VIETNAM, tổ chức tại Đại học Cần Thơ, thời gian 5-11-2015
11 (2015) Trang: 20-28
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Đại học Cần Thơ
(2011) Trang:
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Diễn đàn Khuyến nông Nông nghiệp lần thứ 5 - 2010
(2011) Trang:
Tạp chí: Diễn đàn Khuyến nông Nông nghiệp lần thứ 5 - 2010
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...