Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 50 (2017) Trang: 34-44
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/07/2016

Ngày nhận bài sửa: 18/10/2016

Ngày duyệt đăng: 28/06/2017

 

Title:

An analysis of factors affecting the customers’ repurchase of line transportation in Can Tho city

Từ khóa:

CFA, SEM, tái sử dụng, vận tải hành khách theo tuyến

Keywords:

CFA, line transportation, repurchase, SEM

ABSTRACT

This study is aimed to examine the factors affecting the customers’ repurchase of line transportation in Can Tho city. Research data were collected on 312 passengers living in Can Tho city. The main methods used in this study include exploratory factor analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA) and structural equation modeling (SEM). The results indicated that convenience satisfaction directly and positively affects customers’ loyalty. Convenience satisfaction has also a direct and positive effect on customers’ repurchase. Besides, the relationship between convenience satisfaction and customers’ repurchase is positively moderated by customer loyalty. Price, habit and loyalty have a positive and direct impact on customers’ repurchase of line transportation. In particular, price and habit are the most influent factors on the customers’ repurchase of line transportation. Moreover, the results showed that the relationship between service satisfaction and customers’ repurchase is positively moderated by customer loyalty. Based on these results, some policy recommendations were proposed for transport companies in Can Tho to increase the customers’ repurchase of line transportation.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tái sử dụng dịch vụ vận tải hành khách theo tuyến tại thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu tiến hành khảo sát 312 hành khách trên địa bàn thành phố. Các phương pháp phân tích chính được sử dụng là phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả nghiên cứu cho thấy hài lòng tiện lợi tác động trực tiếp và thuận chiều đến lòng trung thành; hài lòng tiện lợi tác động trực tiếp và thuận chiều đến quyết định tái sử dụng. Bên cạnh đó, hài lòng tiện lợi còn có tác động gián tiếp đến quyết định tái sử dụng dịch vụ thông qua lòng trung thành. Các nhân tố giá, thói quen và trung thành có ảnh hưởng trực tiếp và thuận chiều đến quyết định tái sử dụng. Đặc biệt, nhân tố giá và thói quen có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến quyết định tái sử dụng. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy hài lòng phục vụ không tác động trực tiếp đến quyết định tái sử dụng mà tác động gián tiếp thông qua lòng trung thành. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số khuyến nghị được đề xuất góp phần giúp các doanh nghiệp vận tải hành khách có thể đề ra những chính sách giúp khách hàng quay trở lại sử dụng dịch vụ.

Trích dẫn: Ngô Mỹ Trân và Lê Thị Hồng Vân, 2017. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tái sử dụng dịch vụ vận tải hành khách theo tuyến tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50d: 34-44.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 1-11
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 138-145
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 144-163
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 196-205
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 51-59
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 66-76
Tải về
(2022) Trang: 194-208
Tạp chí: International conference proceedings. The third international conference in business, economics and finance, December 19th 2021, Can Tho University, Vietnam
64 (2022) Trang: 20-40
Tạp chí: International Conference on Investment and Development for Agricultural Markets and Rural Tourism in the Mekong Delta, Sept 28th, 2022, at School of Economics, Can Tho University, Can Tho city, Vietnam
7 (2021) Trang: 7517-7533
Tạp chí: Tobacco Regulatory Science
(2021) Trang: 363-393
Tạp chí: The second international conference in business, economics and finance, December 18th 2020, Can Tho University, Vietnam
6 (2021) Trang: 2039-2050
Tạp chí: Science & Technology Development Journal – Economics - Law and Management
(2020) Trang: 507-536
Tạp chí: The first international conference in economics & business, December 6th 2019, Can Tho University
(2020) Trang: 1121-1139
Tạp chí: International Conference on Business and Finance 2020, University of Economics, Ho Chi Minh City, 27-28 August 2020
(2019) Trang: 192-212
Tạp chí: International Conference on Business and Finance 2019, University of Economics, Ho Chi Minh City, 23rd August 2019
26 (1) (2018) Trang: 58-79
Tạp chí: Corporate Governance: An International Reivew
(2017) Trang: 185-193
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBSCL trong xu thế toàn càu hóa, Khoa Kinh tế, Trường ĐH Cần Thơ, ngày 15/12/2017
(2016) Trang: 299-335
Tạp chí: Modern ideologies in economics and governance & the application for Vietnam after joining AEC and TPP
(2015) Trang: 377*401
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học phát triển kinh tế xã hội Đồng bằng sông Cửu Long 2015
5 (2015) Trang: 202-217
Tạp chí: Asian Economic and Financial Review
(2013) Trang: Track E in Programme, ISSN number: 2295 - 1687
Tạp chí: 10th Worshop on Corporate Governance, Brussels, October 10-11, 2013
4(3) (2014) Trang: 628-650
Tạp chí: International Journal of Economics and Financial Issues
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...