Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 138-145
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 23/01/2018

Ngày nhận bài sửa: 20/03/2018

Ngày duyệt đăng: 30/10/2018

 

Title:

The impact of ownership concentration and board ownership on the performance of firms listed in Ho Chi Minh stock exchange

Từ khóa:

Giá trị thị trường, GMM, hiệu quả hoạt động, mức độ tập trung vốn, tỷ lệ sở hữu

Keywords:

Board ownership, firm performance, firm value, GMM, ownership concentration

ABSTRACT

This research was aimed to investigate the impact of ownership concentration and board ownership on the performance of firms listed in Ho Chi Minh stock exchange. The data were collected from 287 non-financial listed firms in the period from 2011 to 2015. The generalized method of moments is used to analyze the data. The results indicated that ownership concentration enhanced the performance of non-financial firms listed in terms of market value as well as accounting performance. However, there was no statistical evidence on the impact of board ownership on firm performance. Besides, the higher leverage was found to reduce the performance of listed firms. In addition, listed firms which had good growth rates, large size and high annual fixed asset investment rate were statistically associated with higher market value and better accounting performance.

TÓM TẮT

Bài viết nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ tập trung vốn đến hiệu quả hoạt động công ty, sử dụng số liệu thu thập từ 287 công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 2011 – 2015. Phương pháp generalized method of moments (GMM) được sử dụng để phân tích số liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự tập trung vốn làm gia tăng giá trị thị trường và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp phi tài chính, tuy nhiên không có bằng chứng thống kê cho thấy tỷ lệ sở hữu cổ phần của hội đồng quản trị có tác động đến giá trị thị trường và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỷ lệ sử dụng nợ vay càng cao càng làm giảm giá trị thị trường cũng như hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy các công ty niêm yết có tốc độ tăng trưởng tốt, quy mô lớn và tỷ lệ đầu tư tài sản cố định hàng năm cao có giá trị thị trường và hiệu quả hoạt động tốt hơn.

Trích dẫn: Ngô Mỹ Trân và Lê Thị Trang, 2018. Mức độ tập trung vốn và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(7D): 138-145.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 1-11
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 144-163
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 196-205
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 34-44
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 51-59
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 66-76
Tải về
(2022) Trang: 194-208
Tạp chí: International conference proceedings. The third international conference in business, economics and finance, December 19th 2021, Can Tho University, Vietnam
64 (2022) Trang: 20-40
Tạp chí: International Conference on Investment and Development for Agricultural Markets and Rural Tourism in the Mekong Delta, Sept 28th, 2022, at School of Economics, Can Tho University, Can Tho city, Vietnam
7 (2021) Trang: 7517-7533
Tạp chí: Tobacco Regulatory Science
(2021) Trang: 363-393
Tạp chí: The second international conference in business, economics and finance, December 18th 2020, Can Tho University, Vietnam
6 (2021) Trang: 2039-2050
Tạp chí: Science & Technology Development Journal – Economics - Law and Management
(2020) Trang: 507-536
Tạp chí: The first international conference in economics & business, December 6th 2019, Can Tho University
(2020) Trang: 1121-1139
Tạp chí: International Conference on Business and Finance 2020, University of Economics, Ho Chi Minh City, 27-28 August 2020
(2019) Trang: 192-212
Tạp chí: International Conference on Business and Finance 2019, University of Economics, Ho Chi Minh City, 23rd August 2019
26 (1) (2018) Trang: 58-79
Tạp chí: Corporate Governance: An International Reivew
(2017) Trang: 185-193
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBSCL trong xu thế toàn càu hóa, Khoa Kinh tế, Trường ĐH Cần Thơ, ngày 15/12/2017
(2016) Trang: 299-335
Tạp chí: Modern ideologies in economics and governance & the application for Vietnam after joining AEC and TPP
(2015) Trang: 377*401
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học phát triển kinh tế xã hội Đồng bằng sông Cửu Long 2015
5 (2015) Trang: 202-217
Tạp chí: Asian Economic and Financial Review
(2013) Trang: Track E in Programme, ISSN number: 2295 - 1687
Tạp chí: 10th Worshop on Corporate Governance, Brussels, October 10-11, 2013
4(3) (2014) Trang: 628-650
Tạp chí: International Journal of Economics and Financial Issues
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...